Veblungsnes Telegrafstasjon.

Veblungsnes Telegrafstasjon, 1857 - 1913.
Rikstelefonstasjon, 1901 - 1945.


Bilde av lakksegl.
Lakksegl som ble brukt av Veblungsnes Telegrafstasjon.

Romsdalslinjen ble bygget i 1857 - 1858 og ble føst ferdig mellom Dombås og Veblungsnes. året etter var den også ferdig til ålesund, Molde og Kristiansund, og ble ofisielt åpnet den 30 september dette året.

Telegrafinspektør var Nils T. Holme som hadde tilholdssted i Molde. Han var blandt de første som ble utdannet til telegrafinspektører, og havnet først på Moss.

I 1864 fikk Holme et stipend fra stortinget på 150 spd./år for å sette seg inn i felttelegrafen og de nye apparater og batterier for undervannslinjer. Han oppholdt se på Veblungsnes under disse studiene som varte til 1869.Det foreligger ca 80 kopier av brev som han sendte til stasjonsbestyreren i Molde.

1860.
Bekjendtgjørelse
Grytten, Heen og Kors sognes Formænd og Representanter indkaldes herved at møde paa Weblungsnæs Torsdagen den 26 januar Kl.10, til Behandling af følgende sager.
1. Skrivelse fra Telegrafdirektøren angaaende at kunde paa Telegraf stationen paa Weblungsnæs daglig erholde opslaaet Meddelelser om Weir og Windforholdene paa forskjellige phunkter ved Havkysten mod et Aarligt Bidrag af mindst 50 specidaler.

1861.
Bekjendtgjørelse: Onsdagen den 10 April Kl.3 eftermidag afholdes combineret Møde paa Weblungsnes hvortil Formændene i Grytten, Heen, Kors sogne, samt Formændene i Wold og Eid indkaldes for der at forhandle følgende:
2. Fornyet henstilling fra Telegrafdirektør Nilsen angaaende daglig opslag paa Telegrafstationen paa Weblungsnæs om Wind og Weirforholdene paa Havkysten mod aarlig Bidrag af mindst 50 spd.

Til Telegrafdirektør Nilsen Efter at Formandskabet i et igaar afholdt Møde paany har overveiet modstaaende Sag kom man enstemmig, til det Resultat at man henholder sig til den forhen under 26 januar f.a.afgivne Beslutning, hvilket hermed overenstemmende med Forhandlingsprotokolen meddeles.

1864.
Bekjendtgjørelse: Et Formand og Representantmøde ere Berammet til Afholdelse paa sædvanligt Sted Tirsdagen den 16 Februar d.a.Kl.10 ,hvor da følgende sager vil blive Behandlet, nemlig:
5.(For Gryttens Formænd og Represent) Skrivelse fra Telegrafist Sjøberg af 15 desember f.a. hvorved denne underretter Fornandskabet om mangler ved Grytten Kirke/kirkegaard.

Dagboken 17 juli 64: skrivelse fra Grytten Fattigkomision hvorved er foreslaaet løn til Telegrafist Sjøberg af 8 spd, som Sekretær ved Fattigkomisionen.

1868.
Telegrafverkets samling nr 1, 1ste apr (side 10)
No. 11 Personal forandringer. Fra 1. jan d.å.er udexaminert elev O. Bergersen ansatt som telegrafist af 2den klasse ved Veblungsnes station. Fra 1ste April ere telegrafisterne af 1ste klasse, J. M. Lind i Bergen og O. Norhus i Veblungsnes beordret at bytte station. Ved Kgl. Res. vf 2. april gis bemyndigelse til å henge opp en ny telegraftråd på linjen mellom Christiania og Veblungsnes, i forbindelse med hovedreparasjon av linjen. Anlegget ble utført av arbeidsbestyrer Semb fra de siste dager av april til 12. des, det utgjorde 446 km. tråd. Linjen mellom Christiania og Lillestrøm ble bygget helt ny, da den eldre linje som hadde stolper felles med jernbanen, ble solgt til denne for kr. 2000. Det ble benyttet Lesjøforstråd nr 6 (5mm), pris 360 kroner per tonn, galvaniserte vinkeljern a 33 øre, likeledes fra Lesjøfors, franske porselensisolatorer a 87 øre. Tråden Christiania - Veblungsnes kostet etter beregning 48000 kroner.

1870.
Kontrovers mellem Telegrafinspektør Holme og Grytten Kommune.
Mandagen den 14 Mars
Til Lensmann Landmark:
Herved Anmodes De om at udsætte Udpantnigen hos Inspektør Holme indtil jeg har faaet indhentet Oplysninger hos Telegrafdirektøren hvad Sted han anseer for hans Bosted i 1868, og indtil jeg haver faaet Beskeed om han har Betalt Skat for 1868 til Molde.

Bekjendtgjørelse:
Et Møde i Kommunebestyrelsen berammes herved til Afholdelse paa Weblungsnes Tirsdag den 19 april Kl.9.Hvorda følgende Sager behandl.:
3 At tage under Fornyet behandling Inspektør Holmes Fattigskat for 1868.

Til Lensmand Landmark:
I Kommunebestyrelsens møde i gaar blev besluttet at Inspektør Holmes Fattigskat til Kommunen for 1868 skal inddrives ved Udpantning.

Til Fogden i Romsdalen:
I Kommunebestyrelsens Møde i gaar blev jeg efter vedlagte Beslutning paalagt at anmelde Telegrafinspektør Holme for at have forelagt Urigtigheder i Anledning den ham for Aaret 1868 ilignede Fattigskat. Til Belysning af Sagen fremsendes herved:
1.Inspektør Holmes brev til Kommunebestyrelsen dateret 8 mars 1870, hvori han opgiver at hans Bosted var Molde, og at han der har betalt Skat. Paa samme er paategnet Kommunebestyrelsens Beslutning af 14 Mars, samt Erklæring fra Molde Kommunebestyrelse der Udviser at han der ingen Skat har været ilignet, ai heller der har betalt Skat for 1868.
2. Telegrafdirektør Nielsens skrivelse til Grytten Kommune af 5 april sidstleden som Udviser at Inspektør Holmes Bosted har været Weblungsnes fra 12 januar 1865 til 8 November 1869.
3 .Udskrift af Grytten Formandskabs Forhandlingsprotokol med den der fattede Beslutning.

Til Sagfører Leth .Molde:
Som Gjensvar paa Deres af 13 juni d.a.meddeles at den Inspektør Holme for 1868 ilignede Fattigskat oprendelig var 28 spd, 3 ort, 12 skl. men blev ifølge fremkomne Oplysninger i Henseende hans Formue i Kommunebestyrelsens Møde den 24 Mars 1868 ned sadt til 15 spd, hvilket Beløb han vægrer sig for at betale. Den forlangte skrivelse med Byfogden i Aalesunds paategning vedlægges. End videre medfølger ogsaa Erklæring fra Molde Kommunebestyrelse hvoraf der sees at Inspektør Holme der har været ilignet Næringsskat med 1 spd.

Til Sagfører Leth:
Til nøiagtigere Oplysning i den mellem Communen og Inspektør Holme verserende sag fremsendes følgende Dokumenter:
1.Attest fra Madam Fladmark.
2.Do fra Ole Reitaslettens Enke.
3.Skrivelse fra Telegrafdirectøren af 5 juni.
4.Afskrift af Telegram fra Derictør Nilsen til Inspektør Holme dateret 30 August 1867.
5.Inspektør Holmes Regninger over Skyds og Diet Dateret 4 des.1867.
Jeg ved ai kunne skaffe andre oplysninger herfra da det er lang Tid siden Holme var her, at der ikke er godt at erindre noget som kan ansees tilfredstillende som Bevis til fremme af Sagen.

Dagboken 1/5, 72.
Sagfører Leth underretter at have vundet Communens Sag mod Telegrafinspektør Holme, som ved Dom er tilpligtet at betale det paastevnede Skattebeløb, og 30 spd, i Pocesomkostninger.

-------

1873.
No. 207. Personalet. a) Forflyttelser; ------- fra 1ste juli: ---- Telegrafist af I klasse E. Moen fra Aalesund (350 spd) til Veblungsnes som stationsbestyrer (350 spd) ---- f) Afsked; ----- Stationsbestyrerne P. Paulsen i Levanger og Joachim M. Lind i Veblungsnes ere opsagte til uttrådelse af statstelegrafens tjeneste resp. 31te marts og 30te juni.

1878.
Det utføres forsøk med telefonforbindelse mellem Veblungsnes og Molde.
"Mellom Molde og Weblungsnes har herr Dietrichson gjentagne gange gjort heldige Forsøg med Haandtelefoner fra d`herr Heyerdahl & co i Kristiania. Gang såvelsom korte kommandoraab og desslige hørtes især tydelig. Længere tale var undertiden vanskelig at opfatte. Virkningen forbedredes betydelig ved Anvendelse af en telefon ved hvert øre samt ved som Mundstykke at anbringe et eliptisk udhulet Trærør. En lampekuppel gjorde ogsaa god Virkning. Luftelectriciteten, der især var sterk under første Forsøg - det inde i Weblungsnes -, og muligens ogsaa Jordmagnetismen yttrede sig under alle Forsøgene som en mere eller mindre stærk knittrende Lyd, der kan sammenlignes med lyden af en småspragende Ild. Den Talende Stemme lød gjennem denne knittren, som om den kom fra en Kjælder snart svagere snart stærkere. Høye stemmer lod til at høres tydeligere end dybe. Forskjel i Organ lod sig godt opfatte."
RB 7.2.1878 Telefonen ble oppfunnet i 1876.

#### 186

1881.
Ny telegraflov om at kommunene kan gi konsesjon for drift av telefonanlegg innen kommunen.

1886.
Staten tar til å bygge telefonlinjer mellom telegrafstasjonene og rikstelefonen blir opprettet.

1892.
No. 700. Oversikt over nye anlæg. ------ 1. Bestyrerne. a) Alderstillæg: Fra 1ste juli: 2det og 3die a kr 200,00 --- E. O. Moen

Grytten telefonselskap innen Grytten herred stiftes. Det er ikke konsesjonspliktig.

1897.
No. 984, Meddelelser ang lønnsforh. og nye alderstillegg Tele. Avlønning pr 30/6 97 Avlønning pr 30/6 97 Navn Sted Fast lønn Alders Fast lønn Alders tillegg tillegg E. O. Moen, Veblungsnes. . 1800,00 600,00 2000,00 400,00

1898.
Rigstelegrafen, alfabetisk fortegnelse over veilengder fra Veblungsnes til: km: - betyr innen ombæringskretsen. Aak 3 .Aandal (T) 3. Brevik 7. Devold 4. Fiva 9. Flatmark 27, 11 til Ormem. Frisvold 12. Frøiset 14. Halsa 6. Heen (T) 8. Hegerholm 3. Horghjem (T) 15. Hølgenes (T) 4. Lerheim (P) 9. Monsaas 6. Nes (T) -. Norvik (P) 11. Ormem (P) 38. Seljevold 12. Setnes - Setnesmoen exerc - Setnesreiten - Sogge (T) 6. Thokle 7. Thonberg 7. Vaage 15. Vik 10. Vold (P) 12.

1899.
Telegramstatistikk: 14de marts exp: 1 telegram. 9de mai exp: 1 telegram. 13de juni exp: 11 telegram. 12de sept exp: 5 telegram.

Bilag til cirkulære for juni 1899 Af stortingrt er der under 26de mai fattet følgende beslutning angaaende telegrafvesenets anlægsbudget for budgetterminen 1899-1900: Tit. 2. Fortsættelse af telefonanægget mellem Kristiania og Trondheim samt Romsdalen: f. Trondhjem-Opdal . . . . .. 8000,22700,00 g. Veblungsnes-Molde . . .." 15000,00

No. 1484 Af stortingrt er der under 14de d. md. fattet følgende beslutning angaaende telegrafvesenets anlægsbudget for budgetterminen 1900-1901: B. Extraordinært. Tit. 1. Fortsættelse af telefonanægget mellem Kristiania og Trondheim samt Romsdalen: a. Kristiania-Gjøvik . . kr. 104600,00 b. Gjøvik-Lillehammer . . " 35400,00 c. Lillehammer-Sell . . " 98300,00 d. Sell-Dombaas . . . . " 52700,00 e. Dombaas-Opdal . . . . " 70200,00 f. Opdal-Trondheim . . . " 22700,00 g. Veblungsnes-Molde . . . " 15000,00 h. Eidsvaag-Aafarnes . . " 15000,00 .

Fra utgangen av juni slutter Telegrafbestyrer Erling Moen ("Afsked efter andragende") .

#### 251

1900.
Telegramstatistikk: januar-juni exp: 5 telegram. juli-december exp: 7 telegram.

1901.
No. 1704. Nyaabnede stationer. ......... Veblungsnes station blev den 26/6 indtaget i rigstelefonnettet. .........

Aar 1901 den 27 juni samledes Grytten herredstyre paa Veblungsnæs Hvorda behandledes:
Sag 3. Om afgivelse af erklæring over et af H. Undhjem m.fl. til telegrafstyrelsen indsendt andragende om flytning af telegrafstationen fra Veblungnæs til Aandalenes.
Under forhandlingerne frermlagdes en forstilling fra H. Onsum med mange andra opsiddere paa Veblunsnæs, hvori der henstilles til Herredstyret ikke at atgive nogen erklæring i sagens anledning før den blir omhyggeligere overveiet end det hat været anledning til hidtil. Under forhandlingerne tog Ole P. Aak (en af andragerne) andragendet tilbage.
Sag 7. Efter forslag fra representant Ole P. Aak fattedes enstemmig saadan beslutning: Det paalægges Ordføreren at indgaa til Telegratstyrelsen med andragende om at der oprættes en rigstelefonstation paa Aandalsnes. Grytten Kommune garanterer herved, at der til rigstelefonstation paa Aandalsnes for et tidsrum at 5 aar, og efter denne tid til anderledes bestemmes, skaftes de for samme betingede frie ydelser, nemlig Tilfredstillende lokale, lys, brænde, rengjøring og budtjeneste, samt at telegratstyrelsen godkjendt betjening. (Ole P.Aak har idag personlig garanteret til kommunen for ovennævnte udgifter, dog har han inden 4 juli ret til at træde tilbage, i hvilket tilfælde foranstaaende beslutning er ugyldig.) Mødet hævet.

No. 1751. Færdige anlæg. ........ Anlæggene (2,75 mm og 4 mm) Veblungsnes-Molde færdige 24/9 med undtagelse for 2,75 mm ledningens vedkommende sløiferne til Aafarnes, Torvik og Aandalsnes. ........

No. 1769. Færdige anlæg. ......... Telefolinjerne Dombaas- Veblungsnes (2,75 og 4 m/m) færdige 3/10. .........

No. 1788. Nyaabnede stationer. ......... En rigstelefonstation med indskrænket dagtjeneste aabnedes den 23/11 i Ormem (sign.Or) og den 25/11 i Flatmark (sign. Flt) - begge i Grytten herred, Romsdals amt. Kontrolstation Veblungsnes.

No. 1803. Tillægstaxter. Cirkulære til rigstelefonstationerne (søndenfor Rørvik) For samtaler fra rigstelefonens linjer over Aandalsnes rigstelefonstation til Gryttens telefomsamlags talestasjoner Isfjorden, Sogge, Venje og Horgjem bliver fra og med den 4de ds. at opkreve en tillægstaxt af 15 øre pr. samtaleperiode. Tillægsavgiften tifalder samlaget. (exp. 2/12).

No. 1804. Nyaabnede stationer. Rigstelefonstationer med indskrænket dagtjeneste aabnedes den 1/12 i Lesje (sign. Lsj), den 3/12 i Holaaker (sign. Hol), den 5/12 i Kjøremsgrinden (sign. Kgr), samtlige i Lesje herred Kristians amt, den 1/12 i Aandalsnes (sign. Anl) i Grytten herred, Romsdals amt. Kontrolstationer henholdsvis Dombaas og Veblungsnes.

No. 1805. Forandring af kontrolstation. Torvik i Romsdalen henlegges under Veblungsnes kontrolstation istedenfor som hidtil under Molde.

Telegramstatistikk: januar-juni exp: 4 telegram, juli-december exp: 12 telegram.

1902.
No. 1936. Private telefonstationer. Paa privat linje fra Aandalsnes kan korresponderes med stationen Halsa i Grytten herred. Telefoneringsgebyr 25øre pr. telegram. Den private station Høljenes udgaar af stationsfortegnelsen.

Telegramstatistikk: 2nden tirsdag i månederne. Middelverdi. januar-juni exp: 4 telegram, juli-december exp: 7 telegram.

1903.
Telegramstatistikk: 2nden tirsdag i maanederne. Middelverdi. januar-juni exp: 5 telegram, juli-december exp: 8 telegram.

No. 2065. Angaaende forsendelse af tryksager til stationerne. Cirkulære til telegrafstationerne . ........ Veblungsnes: Aandalsnes, Flatmark, Ormem, Torvik i Romsdalen. ........

N0. 2133. Opgave over meddelte koncessioner paa drift af private telefonanlæg . ......... Telefonselskapet utvides til innen og imellom Grytten og Hen herred. (27.april 1903) .........

1904.
Telegramstatistikk: 2nden tirsdag i månederne. Middelverdi. januar-juni exp: 7 telegram juli-december exp: 6 telegram

No. 3149. Nyåbnede stationer. Frisvold RT, signatur Frv, åpnet 32/8, kontrollstasjon Vl. (Vl=Veblungsnes.)

1905.
Telegramstatistikk: 2nden tirsdag i månederne. Middelverdi. januar-juni exp: 5 telegram, juli-december exp: 7 telegram

No. 3234. Forandring af kontrolstation. Rigstelefonstationen Rødven har heretter Veblungsnes som kontrolstation istedenfor Trondhjem. (31te januar)

No. 3258. Stortingets beslutninger af 27de januar d.a. angaaende telefon- og telegrafvesenets anlægsbubget for terminen 1905-1906. ......... Titel 21. Anlæg af en linje fra Sylte i Tresfjorden til Veblungsnes kr. 32000,00 .........

Nr. 3392. Nyaabnede stationer. Vold i Romsdal RT, signatur Vdr, åpnet 1/10, kontrollstasjon Vl. Infjorden RT, " Inf, " 1/10, " Vl. Vaagstranden RT, " Vgt, " 18/10, " Vl. Nr. 3441. Nye Linjenumre. ....... Telefonlinjen Sylte- Veblungsnes nr. 494. .......

1906.
Telegramstatistikk: 2nden tirsdag i månederne. Middelverdi. januar-mai exp: 6 telegram, juli-december exp: ? telegram

Nr. 3503. Tidsinddeling. (31te mars) Fra 1ste april vil følgende tidsindeling for linjerne 474, 491 og 562 forsøgsvis bringes i anvendelse: Kristiania-Dombaas og Veblungsnes 0-10 minutter. " -Molde 10-20 " " -Kristiansund 20-30 " " -Aalesund 30 -45 " Trondhjem -Aalesund 50-60 " (Kfr. sag nr. 2050).

Nr. 3520. Opgave over medelte koncessioner paa drift af private telefonanlæg. (30te april) ........ Under 3dje april er samtykke medelt til, at Gryttens telefonsamlag opretter egen centralstation paa Veblungsnes i samtrafik med rigstelefonen paa de i koncesionsvilkaarene af 21de oktober 1903 nævnte betingelser.

Nr. 3563. Personalet. ....... g) Permission med egen stedfortræder: Midlert. kst. bestyrer i Veblungsnes O. Forberg fra 1ste mai i 6 maaneder for linjearbeide paa Island. ..... ....... Nr. 3682. Personalet. ........ c) Midlertidige konstitusjoner: Fra 1ste november: ..... Reservefunktionær fru Jenny Forberg som bestyrer i Veblungsnes. ..... ........

1907.
No. 3728. Personalet. ....... c) Midlertidige konstitutioner. ..... Fru Jenny Forbergs Midlert.kst. som bestyrerinde i Veblungsnes ophørte ved utgangen av januar. ......

No. 3749. Personalet. ...... c) Midertidige konstitutioner: Fra 1ste februar: Reservefunktionær i Dombaas frk. Estrid Guldberg som bestyrerinde i Veblungsnes (kr.1000,00). ..... .......

No. 3819 . ....... Den 4de juni. Telefonselskapet utvides sydover begrenset til den del som ligger nordenfor Mongeelven.

No. 3886. Om at Kristiania kan korrespondere med Aalesund og Kristiansund efter kl. 9 aften. Fra 1ste september vil Kristiansund N. intil videre kunne korrespondere med Aalesund og Kristiania efter kl. 9 aften derved, at Molde ved vagtens slutning forbinder linje nr. 562 med nr. 474, og ved at Veblungsnes hver aften kl. 9 (søn- og helligdage ved vagtens afslutning) sætter Kristiania i forbindelse med Aalesund over linje nr. 494.

1908.
No. 4005. Fra 1ste april førstkommende er linjenettet delt i bestemte undersøkelsesomraader, hvert henlagt under en undersøkelsestation. ........ 21. Molde: Molde-Søholt (Søholt-Aalesund) Molde-Veblungsnes (Veblungsnes-Dombaas) Aafarnes-Eidsvaag Molde-Kristiansund ....... ........

1909.
No. 5400. Personalet. ........ c) Sykepermisjon: .... Midlertidig bestyrerinde i Veblungsnes frk. Estrid Guldberg fra 10de december i intil 3 maaneder. .... ........

1911.
No. 5710. Personalet. ........ h) Tjenestebytte: .... Mellem midlert. kst. telegrafassistent frk. Alvilde Sorgendal, Lillehammer, og midlert. bestyrerinde i Veblungsnes frk. Estrid Guld- berg fra s. d. i intil 6 maaneder. .......

No. 5766. Forandringer i henhold til Stortingets beslutning angaaende Telegrafvesenets driftsbudget for terminen 1911-1912. ......... III. Stationerne. a) Telegrafen. Følgende nye poster er oprettet: ..... Med løn kr. 1000 : ... Veblungsnes, .....

No. 5811. Ledige poster. Bestyrerindeposter: kr. 1600 i Odda, kr. 1400 i Berlvaag, kr. 1000 i Førde i Søndfjord, Veblungsnes og Tana og kr. 900 i Valdersund, samt to telegrafistindeposter i Kirkenes i Varanger kan søkes inden 15. ds. (exsp. 3/6). .........

No. 5833. Personalet. ........ e) Midlertidige konstitutioner: ..... Reservefunktionær i Lillehammer frk. Alvilde Sorgendal som bestyrerinde i Veblungsnes til maanedens utgang. ..... ........

N0. 5856. Personalet. I. Betjeningen ved telegrafen og langlinjetelefonen. a) Ansettelser: fra 1. august: .... Reservefunktionær i Molde frk. Marie Holm som bestyrerinde (kr. 1000) i Veblungsnes. (Oprykningsbidrag kr. 16,67). .... .......

1912.
Nr. 6112. Aabning og nedlæggelse m. v. av ikke faste stasjoner.(Fiske- og feltstationer; stationer med vekslende telegraf- og telefondrift). ....... Aandasnes. Utvidet 16/7 .......

Nr. 6155. Tillægstakster. ....... Det bedes paaset, at der for samtaler til Grytten og Hen Telefonsamlags linjer kun opkræves tillægstakster, naar samtalerne er til talstationerne Isfjorden, Sogge, Halsa og Horgheim. (Eksp. 27/9).

Grytten og Hens Telefonsamlag. Abonnentliste for Veblungsnes Central.
21 Bakke, Anna, modeforretning.
12 Berg, Peder, bøssemaker.
2 Devold, Petter, handelsmand.
10 Haaseth, H., blikkenslager.
15 Heen, Edv. og Knut, skrædderf.
16 Hjelseth, R., handelsmand.
13 Jacobsen, Olaf, baker.
7 Kavli, A., og Strand, skrædderf.
4 Lervik, J., handelsmand.
3 Næsje, L., handelsmand.
1 Onsum, H., damsk.eksp., hdlm.
5 Romsdal Hotel, B. Midtgaard.
11 Rømme, A., baker.
6 Sparebanken.
17 Sætnes, Ingvald, gaardbruker.
18 Sætnes, Johan, gaardbruker.
19 Sætnes, Mathias, gaardbruker.
8 Sætnesmoen (off.messen, vakten)
14 Sødahl, fotograf.
17 Tokle, lensmand.
9 øl- & vinsamlaget.

Den 15.juli behandler Grytten kommunestyre en sak reist av en del interesenter fra åndalsnes via Telegrafinspektøren om å flytte telegrafstasjonen fra Veblungsnes til åndalsnes, og fatter følgende besluttning; Herredstyret anser fortiden ikke den omtalte flytting så påkrevet at det kan gis anledning til at den iverksettes. Telegrafinspektøren tok ikke hensyn til dette og bestemte at telegrafstasjonen skulle overflyttes til åndalsnes. Den ble tatt i bruk den 1. juli 1913. Det var tidligere fiskertelegraf på åndalsnes.

1913.
. Nr. 6365. Nyaapnede stationer. ........... Aandalsnes er fra 20/6 gaat over til telegrafstation med fuld hverdagstjeneste og indskrænket søn- og helligdagstjeneste. Veblungsnes er gaat over til rikstelefonstation med tjenestetid som før.

Telegrafstasjonen som er flyttet til åndalsnes tas i bruk den 1.juli. Stasjonsholder var Ole Aak fra nedre Aakeshagen.

1926.
Grytten og Hens Telefonsamlag
. Abonnentliste for Veblungsnes Central.
Aasgaard, Sivert, forpakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Fosse, J., postopner, Brusfabrikk, chauffør . . . . . .14
Heen, G. P., skredder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Johansen, K., kaptein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kavli, Edv., skredder- og manufaktur- forretning . . 27
Kolflaath, Olaf, skredder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Martinussen, M., manufakturforr . . . . . . . . . . . . . .4
Militære telefoner. - Setnesmoen,
- officermessen (kun under våbenøvelser) . . . . . . . .8
- vakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Mjelva, Karl, bolig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjelvas Elektriske Ovnsfabrikker, kontoret . . . . . . .28
Moe, fru, kjøttforr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Næsje, L., handelsmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rauma Trævarefabrik, disponent O. Berild . . . . . . . 21
Røhme, A., baker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Røhme, Anne., bokhandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Samuelsen, E., Vikinghallen . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Setnes, Ingvald, gdbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Setnes, Ole, gdbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Setnes, Peder, gdbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Setnes, Roe, gdbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Skotte, Niklas, gdbr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Soldaterhjemmet, kun under våbenøvelsene . . . . . . .19
Strand, G., skredder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sødahl, H., fotograf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1940.
Nr. 15767. Private telefonanlegg overtatt av Telegrafverket. fra 1. juli d.å. har telegrafverket overtatt og omdanna til ordinære abonnentanlegg: Dovre telefonselskap (anleggets navn Dombås), Grytten og Hen telefonselskap (anleggets navn åndalsnes), -----

Grytten telefonselskap innløses av Telegrafverket. Kjøpesummen er kr 5000. Anlegget hadde 335 apparater. Telefonsentralen som var på Veblungsnes brant ned sammen med den øvrige bebyggelse og ble ikke bygd opp igjen.

1945.
Veblungsnes rikstelefonstasjon legges ned etter å ha vært midlertidig ute av drift siden brannen i 1940.

[stoff]

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97