Veblungsnes arbeiderforening Weblung Internet.

Det 1. protokolerte møte. Antagelig i protokoll nr 2. Foreningen ble stiftet i 1901.

Aar 1919 - 23/3. avholdes medlemsmøte i Veblungsnes arbeiderforening.
Der behandledes:
Blev enstemmig besluttet aa avholde basar 2. og 3. poskedag til indtegt for foreningens strykeorskester.
II. Foretoges valg av basarkomite.
Hans Hansen, Jørgen Gridset, Bjørn AlnesPaul Paulsen, Birger Alnes.
Møtet hevet; Anton Hansen, f. t. formann.

Aar 1919 - 25/9 avholdtes styremøte i Veblungsnes arbeiderforening.
Der behandledes:
Der besluttedes at inkjøpe 4 rullgardiner i første etage.
2. Paa forespørsel fra frelsesarmen om leie av lokalet blev besluttet aa utleie det mot en leie av kroner 7 per møte i tilfelde et møte i uken og kr 5 i tilfelde flere møter samme uke.
Møtet hevet; Alfred Aaland, Sekretær
Anton Hansen, Martin Næsje, Hans Hansen, Birger Alnes.

Aar 1919 - 27 november avholdtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening.
Der besluttedes at faa innlagt lysledninger til 3 lamper, en på kjøkkenet og 2 paa senen.
Møtet hevet. Alfred Aaland, Cekreter.
Anton Hansen, Martin L. Næsje, Hans Hansen, Birger Alnes.

Aar 1920 avholdtes den aarlige generalforsamling i Veblungsnes Arbeiderforening.
Der behandledes:
1. Aarsberetning for 1919 referertes og gav ikke anledning til nogen bemerkning.
2. Revideret regnskap for 1919 referertes og gav ikke anledning til nogen bemerkning.
3. Foreningen er villig til at yde gratis hus til halvelen av akademisk foredrag, dog skal akademiet! dekke utgifter til rengjøring efter sig.
4. Angaaende indbetaling av kontigent besluttedes at medlemmerne som ikke har betalt sin helaarskontigent inden 2 mnd. efter at den er forfalt maa for at faa adgang til foreningen melde sig ind paany og betale sin gamle gjeld.
5. Der foretogs valg paa 3 medlemmer av styret, valgt blev: Anton Andersen, Oluf Viik, Jørgrn Aaland i stedet for Anton Hansen, Birger Alnes og Hans Hansen hvis fungsjon er udløpet.
Som varamend valgtes;
Marius Aasgaard 1.
Hans Hansen 2.
Magnar Gridset 3.
Som revisor valgtes:
Birger Alnes 1.
Petter Devold 2.
2. Besluttedes at avholde aarsfest den 17 januar, for medlemmer med hustand, desuten har ugifte medlemmer lov at ta med sig en dame: program som før.
Som festkomite valgtes: Ingebrigt Dypdal, Birger Alnes, Martin Nesje, Alfred Aaland.
Møtet hevet. Alfred Aaland, Anton Hansen, Birger Alnes, Martin L. Nesje.

Konstituert styremøte:
Formand Anton Andersen. (efter lodtrekning)
Varaformand Jørgen Aaland.
Caserer Martin Nesje.
Cekretær Alfred Aaland.

Aar 1920 - 24 desember avholdtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening.
Der behandledes:
1. Besluttedes indsendt regning, på Gryttens kommune for leie av lokalet for et helt år. Kr 75,00.
2. Besluttedes indsendt regning, på Veblungsnes Fotballklubb for leie av lokalet til Basar, skuespill og et møte stor kr. 25,00
3. Leie av lokalet til Rauma Trevarefabrik for et møte kr. 10,00.
4. I anledning muntlig andragende av hr. Fosse om frit hus til Redningssakens foredrag i november d. år, besluttedes: yde dette.
5. For Gryttens soc. dem. forenings vedkommende fastsettes husleien for medlemsmøter til kr. 2,00 pr. møte.
6. For Gryttens samvirkelags vedkommende fastsettes leien for storsalen kr. 7,00 og for den lille sal kr. 3,00.
Anton Andersen, Martin L. Næsje, Oluf Wiik.

Aar 1921 - 2 januar avholdtes den aarlige generalforsamling i Veblungsnes Arbeiderforening.
Der behandledes;
1. Arbeiderforeningen for 1920 refertes og gav anledning til nogen bemerkning.
2. Revidert regnskapfor 1920 referestes og gav ikke anledning til nogen bemerkning.
3. Der blev enstemmig vedtat at betale Anton Andersen 25 kr som gratiale.
4. Som varamand valgtes: Marius Aasgaard, Jørgen Gridset, Hans Hansen.
5. Som revisor valgtes: Birger Alnes, Martin Næsje.
6. Besluttedes avholdt aarsfest lørdag den 15 januar. Der blev besluttet at servere en flaske øl pr. medlem. Forøvrikt henstilles til festkommiteen at gjøre festen saa hyggelig som muligt.
7. Som festkomite blev valgt: Martin Næsje, Hokon Rømme, Jørgen Aaland, Mai Rømme, Margot Blakset, Laura Kristensen.
8. Der besluttedes nedsat en underholdningskomite paa 3 annd som har at sørge for underholdningen på medlemsmøterne. Programmet skal for hver gang godkjennes av styret.
9. Komiteen blev valgt paa et tidsrum av et aar.
Som komite blev valgt Magnar Gridset, Marius Aasgaard, Jørgen Aaland.
Møtet hevet. Anton Andersen, Alfred Aaland.

Kontituert styremøte.
Formand Anton Andersen
Varaformand. Jørgen Aaland.
Cekreter. Oluf Vik.
Kaserer. Hokon Rømme.

Anton Andersen, Oluf Wiik, Peter Devold, Haakon Rømme, Jørgen Aaland.

22 oktober 1921 blev avholdt styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening hvor der blev besluttet følgende:
1. At i foreningens llokale at legge ind vannledning og legge ut kloakk. Der henstilles til formanden, at faa arbeidet utført paa bedste og billigste maate.
2. At omlegge lyset i lokalet, samt anskaffe et mere moderne utstyr. Utstyret uttages efter katalog paa et senere styremøte. Alt andet vedrørende arbeidet overlates til Haakon Rømme.
3. At der henstilles skriftlig til lensmand Tokle at lyse til aaktion O. P. Torviks eiendeler som arbeidsforeningen har som pant for skyldig husleie.
4. I vinterhalvaaret besluttedes at holde følgende aviser: "Sosial Demokraten", "Tidens Tegn" og "Sportsmanden".
Møtet hevet. Haakon Rømme, Anton Andetsen, Peder Devold, Marius Aasgaard, Jørgen Aaland.

Aar 1921 6 januar holdtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening hvor følgende saker blev behandlet:
1. Fastsattes husleien for Grytten soc. dem. forening til kr. 2,00 pr. møte for lille sal og kr. 7,00 for forsamlingssalen. For husleien til en basar som foreningen avholdt fastsattes til kr. 15,00. For en fest som foreningen avholdt sammen med Grytten jernbaneforening sattes til til kr. 10,00 for hver.
2. Dameklubbens [kunsfest] i desember sidst forløpne aar sattes til kr. 15,00 i husleie.
3. Gryttens Samvirkelags husleie sattes til kr. 2.00 for lille sal og kr 7.00 for store sal.
4. Rauma Trevarefabrikk husleie for store sal 1 møte kr. 10,00
5. Frelsesarmeen har leiet store sal til 2 fester og husleien for disse fastsattes til 20,00 kroner for hver.
6. Gryttens jernbanearbeiderforening har hattstore sal til et møte og leien sattes til kr. 10,00.
7. Generalforsamlingen fastsettes til avholdelse førstkommende søndag den 8 januar klk 5 em.
8. Veblungsnes arbeiderforening strykeorkester har i dag levert inn sine instrumenter grundet mangel paa instruktør, hvilke består av følgende: 2 violiner, 1 fløyte, 1 bra??, 4 notestativ og 2 violineskab og en fløyteska?. Med violinerne følger buer med.

Anton Andersen, Oluf Wiik, Haakon Rømme, Peter Devold, Jørgen Aaland.

Aar 1922 8 januar avholdtes den aarlige generalforsamling i Veblungsnes arbeiderforening.
Der behandledes følgende:
1. Aarsberetning for 1921 referertes og gav ikke anledning til nogen bemerkning.
2. Revideret regnskab for 1921 referertes og gav ikke anledning til nogen bemerkning.
3. Foreningens Aarsfest besluttedes avholdt lørdag 14 januar 1922. Bevertningen skal være som paa sidste aarsfest. Der besluttedes at indbyde en del av de eldre medlemmene som gjester til aarsfesten. Hvem som skal indbydes overlates til styret at bestemme.
3. Følgende styremedlemmer gaar ut: Oluf Wiik, Anton Andersen, Jørgen Aaland. Som nye blev valgt: Anton Andersen, Alfred Aaland og Birger Alnes.
4. Som varamænd blev valgt: Marius Aasgaard, Magnar Gridset og Olav Setnes.
5. Som revisor valgtes: Georg Næsje, Oluf Wiik.
6. Som festkomite blev valgt: Alette Næsje, Lohanne Aasgaard og Laura Kristensen, Marius Aasgaard, Magnar Gridset og Georg Næsje.
Møtet hevet. Haakon Rømme, Peter Devold, Oluf Wiik, Anton Andersen.

Den 10. jan. 1922 avholdtes styremøte til valg av formann, nestformann, kasserer og sekretær.
Til formann valgtes Anton Andersen med 2 stemmer, nestformann Alfred Aaland 3 stemmer, kaserer Haaon Rømme med 3 stemmer og sekretær, Birger Aaland med 4 stemmer.
I flg. årets generalforsamlingsbeslutning punkt 3 besluttedes følgende innbudt til årsfesten: W. Blakseth sen. med frue, A Rømme med frue, O. Eriksen, O. Pedersen, P. Pedersen, A. Amdersen med frue, Johan Hansen med frue, Karl Hansen med frue, Johan Rudi med frue, Lars Næsje med frue, Mathias Soggemoen med frue, G. Haugsvær med frue, Edv. Flor med frue, A Sogge med frue, O. Husøy med frue, Marit Aaland, Anne Rømme, A Kavli med frue, Roe Reiten, Edv. Heen med frue og Ingvald Setnes med frue, P. Devold med frue, Johan Hansen, Fru Berg og Anna Toenberg.

Birger Alnes (sekretær), Anton Andersen, Haakon Rømme, Alfred Aaland, Peter Devold.

Styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening avholdtes tirsdag 14 februar 1922.
Der forelå skrivelse fra Rauma frilynde ungdomslag, og Veblungsnes kommunistiske ungdomslag med forespørgsel om å få leie lokale til avholdelse av sine møter henholdsvis 2 - og 4 ganger i måneden. Efter endel diskusjon utsettes saken til et senere møte.

Birger Alnes (sekretær), Anton Andersen, Haakon Rømme, Marius Aasgaard, Alfred Aaland.

Styremøte avholdtes mandag 20 febr. 1921 [skal vel være 1922].
Behandledes den på møtet 14 febr. d. s. utsatte sak. Med 3 mot 2 stemmer fattedes følgende beslutning: Styret finder det ikke å kunne gå med på nevnte foreningers ansøkninger angående leie av lokalet. Dog er intet til hinder for at lokalet forutbestilles i den utstrekning som styret finner å kunne gå med på.I leie blev enstemmig fastsatt følgende satser: For lille sal kr. 5,00. store sal kr 15,00 og hele huset kr 35,00. Leien blir å erlegge kvartalsvis.

Birger Alnes (sekretær), Anton Andersen, Haakon Rømme, Alfred Aaland, Peter Devold.

Styremøte avholdtes mandag 20 mars 1922.
Til behandling forelå:
1) Skrivelse fra Veblungsnes kommunistiske ungdomslag med anmodning om å nedsette den på forige møte fastsatte leie til kr. 3,- for lille sal, og kr. 12,- for store sal, og kr 20,- for hele huset pr. møte. Styret fant (mot 1 stemme) at anmodningen ikke kunde efterkommes. Med 2 mot 2 stemmer vedtakes å gå med på følgende andslag (idet formandens stemme gjorde utslaget), For lille sal kr. 4,-, for store sal kr 12,- og for hele huset kr 25,-. De 2 stemte for h. h. en. kr. 3,-, kr. 12,- og 25,-
Birger Alnes (sekretær), Anton Andersen, Marius Aasgaard, Peter Devold.

Styremøte avholdtes onsdag 22 mars 1922.
Der behandledes:
Ang ansettelse av pedel. Forelå tilbud fra Ingeborg Andersen om å overta posten for en lønn av kr 300,- pr. år. Tilbudet blev enstemmig godtatt for ett år.
Birger Alnes (sekretær), Anton Andersen, Peter Devold, Marius Aasgaard, Alfred Aalsnd.

Styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening avholdtes Mandag 23 oktober 1922.
1. I vinterhalvaaret 1922 og 23 besluttedes holdt følgende aviser: "Tidens Tegn", "Social Demokraten" og "Sportsmanden" samt "Hvebsen".
Veblungsnes 23 oktober 1922. H. Røhme, Anton Andersen, Marius Aasgaard, Alfred Aaland, Peter Devold.

Den 11 des 1922 holdtesstyremøte i Veblungsnes Arbeiderforening.
Der blev drøftet på hvilken måte foreningen skal få inn forskjellige utestående fordringer, hvilke for det meste består i skyldig husleie. På andragende fra "Vebl. nesDameklubb" om utsettelse med betaling av husleie til over jul besluttedes: Klubben gis henstand til 5 jan, til hvilken dato gjelden være betalt.
Den samme frist gis Vebl. nes komunistlag, Veblungsnes kommunistiske Ungdomslag og Vebl. nes frylynde ungdomslag.
Det pålegges kasereren å gi samtlige foreninger meddelelse om ovenstående beslutning.

Birger Alnes (sekretær), Anton Andersen (f.t. formann), Peder Devold, Haakon Røhme, Alfred Aaland.

Ordinær generalforsamling i Veblungsnes Arbeiderforening avholdtes søndag 7. januar 1923.
1) Beretning og regnskap oplestes og blev enstammig godkjendt.
2. Foretokes valg på 2 styremedlemmer istedenfor Peder Devold og Haakon Rømme som utgår. Valgt blev Oluf Wiik med 10 stemmer og B. Røtnes med 13 stemmer. Derefter foretokes valg på 3 supleanter for styret. Valgt blev Magnar Gridseth med 13 stemmer Jørgen Aaland 8 og Axel Huse med 5 stemmer efter lodtrekning med H. Rømme der også hadde 5 stemmer.
3. Valg av 2 revisorer. Valgt blev Håkon Røhme og Ole Blakseth ved aklamasjon.
4. På grund av at en nabo ligger syk blev det en del diskusjon om foreningen bør avholde den tradisjonelle årsfest eller ei. Med 10 mot 1 stemme besluttedes festen avholdt. 5 medlemmer undlot å stemme. det besluttedes med 5 mot 4 stemmer at festen skulde avholdes uten dans.
5. Valg av festkomite. Valgt blev Alette Næsje, Laura Kristensen, Johanne Aasgaard, Ole Tafjord, Aksel Huse og Sigurd Seljevold.

Birger Alnes (sekretær), Anton Andersen (formand), Haakon Røhme, Alfred Aaland, Peter Devold

Konstituerende møte i det nye styret avholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Til formand valgtes Birger Alnes med 4 stemmer nestformand Birger Røtnes med 3 stemmer kasserer Alfred Aaland med 3 stemmer og til sekretær Oluf Wiik.

Birger Alnes (sekretær), A. Aland, Birger Røtnes, Oluf Wiik, Anton Andersen.

Den 20. mars 1923 holdtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening.
Behandledes andragende fra Aandalsnes speiderfore. om å få leie lokalet til kinoforestilling 2. påskedag d. a.
Beslutning: Andragende innvilges. Leien settes til kr. 25,-
Da den nuværende pedells funksjonstid er utløpen besluttedes å bekjentgjøre stillingen ledig. Fristen for inngivelse av anbud på stillingen sattes til 14 dager fra d. d.

Birger Alnes (formann)

Den 9 april 1923 holdtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening. Oluf Wiik var fraverende, i hvis sted supl. Magnar Gridseth møtte. Til avgjørelse forelå ansettelse av pedell.
Der forelå tilbud fra Marie Dypdal og Ingeborg Andersen med prisforlangende h. h. v. kr 275 -to hundrede fem og sytti- og kr 180 -ett hundrede og otti- pr. år.
Blev enstemmig besluttet å ansette Ingeborg Aandersen, regnet fra 22. mars d. a. til 22.mars 1924.

Birger Alnes (formann)

Den 16 mai 1923 holtes styremøte i arbeiderforeningen hvor da behandledes.
Sak 1. Guttemusikkorpset har muntlig søkt om aa erholde gratis hus til avholdelse av basar 2den og 3die dag i pinse med fortsettelse om 14 dager. Beslutning:
Guttene for lokalet gratis dog med forbehold av at vis nogen anden vil leie lokalet maa vere forberet paa aa henlegge sidste del av basaren slik at de ikke kommer i veien for en betalende leier.
Sak 2. Det besluttedes at byggekommunen som hitil har hat gratis hus til sine møter herefter skal betale husleie efter de alminnelige takster -(Efter tidligere styrebeslutning)
Sak 3. De besluttedes aa tilskrive folkeakademi aa gjøre dem opmerksom paa de forhold at Arbeiderforeningen ikke kan yde frit hus til alle deres foredrag. Konferer Generalfosamlings beslutning 1920.

Birger Alnes (formann), Oluf Wiik.

Styremøte avholdtes 8 mai. Oluf Wiik fraværende, i hvis sted supleanten Jørgen Aaland møtte.
Behandledes andragende fra Jørgen Røhme om intil videre å instille alle tilstelninger som virker forstyrrende på hans datter som er yderst dårlig, og efter lægens mening kun har kort tid igjen å leve. Andragende blev enstemmig imøtekommet.

Birger Alnes (formann)

Styremøte avholdtes torsdag 30 august 1923.
Forelå spørsmål om nedsettelse av takstene for utleie av lokalet. Følgende leiepriser fastsattes:
For lille sal kr. 2,50 for store sal til møter og foredrag kr 8,00 for store sal til dans kr 15,00, for hele huset til fest og dans kr. 20,00

Jørgen Aaland, B. Røtnes, Birger Alnes, Alfred Aaland, Anton Andersen.

Styremøte avholdt Søndag 11-november 1923.
Referertes skrivelse fra Vebl.nes musikkforening om gratis hus til øvelser i Veblungsnes Hornmusikk. Birger Alnes framsatte følgende forslag. Vebl.nes Hornmusikk faar benytte lokalet til sine øvelser, hvortil det skal være gratis, og overlates til aarsmøtets avgjørelse, Aarsmøtet avgjørelse er bindende for Veb.nes Hornmusik.
Forslaget vedtokes enstemmig.
Efter forslag av Anton Andersen besluttedes enstemmig aa avholde basar i julehelgen d. a.

Birger Alnes, Birger Røtnes, Alfred Aaland, Magnar Gridset, Anton Andersen.

Medlemsmøte avholdtes Søndag 3- desember 1923.
Der foretoges valg paa basarkomite valgt blev O Tafjord, Astrid Einang, J. aaland, Brit Morstøl, A. Andersen
Supleanter: Edvin Andersen, Georg Søvik

Birger Alnes (formann), Alfred Aaland (fungerende sekretær)

Den ordinære generalforsamling i Veblungsnes Arbeiderforening avholdtes 6 januar 1924.
1. Da sekretør Oluf Wiik var fraværende blev efter forslag Haakon Røhme valgt ved aklamation.
2. Beretning og regnskab blev oplest og enstemmig godkjendt.
3. Der besluttedes at den aarlige aarsfest skal avholdes: For at forminske underskuddet blev der besluttet at deltagerne skal tegne sig paa dertil utlagt lister.
Der blev fremmet forslag om at festen ikke skulde avholdes hvis ikke der ved fristens udløp hadde tegnet sig 30 personer. Forslaget blev ved aklamation nedvotert. Det videre arangement overlates til festkomiteen.
I festkomiteen valgtes: Alfred Aaland, Olaf Setnes, Bjørn Huse, Mag Røhme, Brit Morstøl, Astrid Einamg.
Hvis de kvinnelige medlemmer skulde negte og delta overlates det til de øvrige i festkomiteen og sørge for den nødvendige kvindelige hjelp.
4. Torviks gjeld og foreningens sikkerhet i kinoapparatet. Der besluttedes at kinoapparatet skal lyses ut til auktion, dog skal der nedsettes en komite til at undersøke muligheten for en lønsom drift i tilfeldet foreningen kjøper apparatet. I komiteen valgtes: Haakon Røhme og H. Sødahl.
5. Andragende fra Vebl. Musikforening om gratis hus til øvelser av Vebl. Musikfor. Der blev besluttet at tilby Musikfor. lokale for aaret 1924 som for aaret 1923, til en pris av kr 1,50 pr. øvelseskveld, samt at Vebl. Musikfor. må vige retten i tilfelde huset kan bortleies til andre.
6. Foretoges valg paa 3 styremedlemmer. Valgt blev H. Sødahl 13 stemmer, O. Tafjord 20 stemmer, B Aaland 9 stemmer.
7. Valg paa supleanter: Magnar Gridset, Jørgen Aaland og Aksel Huse blev gjenvalgt ved aklamaton8. Som revisorer for 1924 valgtes ved alamation Haakon Røhmr og Lars Næsje.
9. Der blev besluttet at Veblungsnes Folkeakademi skal betale en fast leie av kr 1,50 pr foredrag.

Birger Alnes (formann), Haakon Røhme.

Umiddelbart efter generalforsamlingen holdtes konstituerende møte av det nye styre. Til formann valgtes Birger alnes med 4 stemmer, til nestformann H. Sødahl med 3 stemmer, til kasserer O. Tafjord med akklammasjon og til sekretær Oluf Wiik med akklamasjon. Møtet hevet Birger Alnes, O. P. Tafjord, Birger Røtnes, H. Sødahl, Magnar Gridset.

Laurdag den 2/3 1924 holtes styremøte i arbeiderforeningen. Til behandling forelaa:
1. Ansettelse av pedell. Beslutning: (enstemmig) Stillingen utsettes til anbud.
2. Da man paa grunn av uoverenstemmelse mellom formanden i arbeiderforeningen og formanden i musikkforeningen angaaende musikkforeningens leie av lokalet var holt op med aa naten leien ???des ??d?? om aa sætte øvelsen til 16 (stk) efter sjøn til 1ste januar 1924.
3. Angaaende de som blev ødelagt paa skutaarsfesten paa foreningens lokale i gaaraftes besluttedes aa sende regning til festkomiteen paa alt de ødelagte og for ekstra vask.
4. Besluttedes aa opta til diskusjon paa neste møte: Hvad kan der gjøres faa ad faa til mere hygge paa møtene ?.
5. Det besluttedes aa henstille til styrene for musikkforeningen og fotballklubben om aa i forbindelse med arbeiderforeningenaa avholde en liten avskjedsfest for brødrene Aaland som skal reise til Amerika.

Birger Alnes, Oluf Wiik

Torsdag 6 - 3 - 24 Avholdtes styremøte i Arbeiderforeningen med tilslutning av styrerne for Fotballklubbeb og Musikkorpset. Møte besluttet at arangere en avskesfest for brødreme Aaland før deres avreise til Amerika, festen besluttedes avholt den 15/3 -24. Styrerne enedes om ad dele utgifterne ved arangementet "I festkomiteen besluttedes valt 3 medl. valt blev: G. Næsje O. Tafjord og H. Sødahl.

H. Sødahl (f. t. sekretær)

Styremøte avholtes den 21/3 1924.
Av styremedlemmene møtte Birger Alnes, Sødahl, Tafjord og Wiik, for Røhmes som er fraværende møtte M. Gridseth. Til behandling forelå:
1. Ansettelse av pedell: Der var innkommet en ansøkning nemlig fra Emilie Dybdal med et forlangende av kr. 200 to hundrede kroner pr. aar.
Beslutning: Ansøkningen tages til følge.
2. Referertes utskrift av l?anttakstprotokollen for Romsdals lensmandsdistrikt forsaavitt takstforetning av 5te september 1918 angaar, hvorvitt lokalet taksseres til kr 8000,00
3. Da de viser sig at vandledningsrørene frøs læk efter karnevalet, avholt av musikforeningen i januar d. a. paa grund av at karnevalkomiteen havde forsømt aa ta av vandet ??? ??? gik besluttedes enstemmig at vandledningen blir aa istandsætte av musikforeningen. Kloakken istandsettes av arbeiderforeningen.

Birger Alnes, Oluf Wiik.

Styremøte avholdtes 12/9 1924
Av styremedlemmene møtte Birger Alnes, Magnar Gridseth, O. Tafjord og Oluf Wiik. Til behandling forelaa:
Bestilling av avisen.
Beslutning: De aviser som har været holdt av foreningen de sidste aar bestilles til nytaar foreløbig, for at generalforsamlingen kan faa uttale sig.

Birger Alnes, Oluf Wiik.

Styremøte i Arbeiderforeningen avholtes den 27/12 1924 av styrets medlemmer møtte: Birger Alnes, Magnar Gridseth, O. Tafjord og Oluf Wiik.
Sak 1. Der besluttede aa sende skrivelse til P. Devold og K. Mjelva med anmodning om aa tlbakesende endel gjenstander som de har faat ytlaant av foreningen.
Sak 2. Det besluttedes at avholde generalforsamling søndag den 4/1 1925 klk. 6 em.
Sak 3. Dagsorden for generalforsamlingen.
1. Beretning og regnskap
2. Kjinosaken.
3, Underholdning eller aviser.
4. Aarsfesten
5 Valg

Birger Alnes, Oluf Wiik.

Generalforsamling avholdtes søndag den 4/ januar 1925.
Sak 1. Regskapet oplæstes og godkjentes.
Sak 2. Angaaende Kinematografsaken blev der en del diskusjon. Man enedes tilslut om et forslag saalydende: Generalforsamlingen henstiller til den i fjor paa generalforsmlingen nedsatte kjinomatografkomite hurtigst muligt aa faa filmmaskinene averteret og solgt og undertiden som medgaar til det aa undersøke betingelsene for leie av filmer m. m.
Sak 3. Angaaende post 3 paa dagsordenen fremsattes efter en lang diskusjon saadant forslag: Dagsavisene sløyfes. Der velges en uderholdningskomite bestaaende av 3 medlemmer som velges for 1 møte ad gangen. Komiteen har aa skaffe underholdning til hvert møte og nor komiteen intet har til å holde huset oppe for, holdes huset lukket intilvidere. Skulde der hengå to paahinanden følgende søndager uten møte har formannen aa sammenkalde medlemsmøte. Forslaget vedtoges med 9 mot 7 stemmer.
Sak 4. Valg av undeholdningskomite for neste møte: Valgt blev O. Tafjord, K. Jakobsen og B. Huse.
Sak 5. Aarsfesten avholdes den 17de d. m. med utleggelse av liste og bevertning som i fjor. Valg på festkomite: Valgt blev P. Søvik med 17, B. Huse med 15 stemmer og H. Sødahl med 18 stemmer.
Sak 6. Valg paa styremedlemmer istedn for de uttredende Oluf Wiik og B. Røtnes. Valgt blev P. Søvik med 16 stemmer og B. Huse med 12 stemmer. Til supleanter valgtes henholdsvis Kristen Jakobsen, Magnar Gridset og Anton Gridset, Til revisor gjenvalgtes Haakon Røhme og Lars Næsje.
Sak 7. Referertes ansøkning fra musikforeningen om leie av hus til sine øvelser på samme betingelser tidligere som gikk gjennom enstemmig.
Sak 8. Angaaende Folkeakademiet besluttedes at de betaler 1,50 for sine møter
Sak 9. Generalforsamlingen bemyndiger styret til aa innkjøpe 50 par kaffekopper med navn

Møtet hevet. Birger Alnes (formann), Oluf Wiik (sekretær)

Konstituerende styremøte avholdtes umiddelbart efterpaa hvor der foretages valg: Til formann valgtes H. Sødahl, til nestformann O. Tafjord, til kasserer P. Søvik, til sekretær Birger Alnes.

H. Sødahl, Oluf Wiik (sekretær)

Den 25 jan 1925 holdtes måte i Veblungsnes Arbeiderforening. Formannen åpnet møtet idet han ønsket medlemmene velkommen til møtet og læste opp programmet for kvelden. Derefter blev det gitt endel musikknummere av foreningens strykeorkester som høstet kraftig bifall. Derefter servertes kaffe og siden veksledes med musikk og oplesning. Kristen Jakobsen leste et par morsomme stykker og Magnar Gridset fortalte en god historie. Begge høstet sterkt bifall.
Formannen oplyste om at kinosaken er kommet i god gjenge idet foreningen har fått tilbud om film mot en avgift av 25% av bruttoinntekten plus 10% i luksusskatt til staten, likeledes oplyste han om at lensmannen er villig til å auksjonere bort kinomaskinerne.
Derefter snakket man en del om å få en som for tiden er på Aandalsnes og lærer fra sig folkevisedans til å komm til Veblungsnes og lære foreningens medlemmer.
Det blev besluttet å velge ett medlem til å underhandle med vedk. om minste antal medlemmer og pris. Til dette hverv valgtes fr. Anna Blakset.
Derefter foretokes valg på underholdningskomite til neste møte. Valgt blev: Klara Setnes, Astrid Einang, Martin Gridset og Anton Gridset. Derefter gik man over til folkeviseleik som fortsatte utover kvelden.

Birger Alnes (sekretær)

Den 1 febr 1925 holdtes møte i Veblungsnes Arbeiderforening. Formannen åpnet møtet og meddelte at stud. real. Olaf Rekdal vilde holde foredrag om jordens tilblivelseshistorie. Foredragsholderen holdt derpå sit foredrag som høstet sterkt bifall. Efter foredraget spillet strykemusikken etpar numre hvorefter man blev bevertet med kaffe. Man gikk derefter over til å diskutere spørsmålet om anskaffelse av en radiohøyttaler, idet der var innkommet tilbud fra a/s Ve=ra.co, gjennom formannen om at de var villig til å overlate sitt radioappareat til foreningen om søndagskveldene mot at foreningen anskaffet en høyttaler som a/s Ve=ra=ko kunne få lånt ved enkelte leiligheter. Spørsmålet vakte en lengere diskusjon. Man besluttet å utsette saken intil man har fått prøvet høyttaleren. SSom dirigent fungerte Magnar Gridseth. Frøken Anna Blakset oplyste at vi ikke kunne få lærerinden i folkeviseleik til nu da vi var for sent ute. Man blev derforenig om at frk Blakset skulde undersøke på andre hold om å få hit en som kan lære fra seg folkeviseleik.
Besluttedes at foreningen skulde avholde karneval lørdag 14 feb. d. a. Både maskerte og umaskerte betaler fuld entre. Besluttedes at det ikke skulde være bevertning inde i salen men at det blir resturang ovenpå. Til karnevalskomite valgtes: Georg Søvik, Birger Alnes, Brit Morstøl og Agnes Kavli.
Til undeholdningskomite for neste møde valgtes: Peder Søvik, Karl Møll, Gudrun Soma og Anna Blakset. Derefter gikk man over til leik.

Birger Alnes (sekretær)

Den 8 febr. 1925 holdtes møte i Veblungsnes Arbeiderforening. Nestformannen åpnet møtet da formannen var fraværende. og oplyste om at hr Karl Mjelva vilde holde foredrag om en reise gjennom Tyskland hvorpå her Mjelva holdt et lengere interesant foredrag som høstet kraftig bifall. Neste punkt på aftenens program blev besluttet tat senere da den som skulde underholde ikke var kommet. Som dirigent valgtes O. Tafjord.
Da lensmannen hadde meddelt at man ikke kunde avholde karneval på lørdag med mindre det var inden foreningen opstod en længer diskusjon om på hvike måte det skulde arangeres. Der framsattes forslag om at karneval avholdes for medlemmer med innbudte. Forslaget blev enstemmig vedtatt. Herr Sletfjerding opleste etpar historier av Skramstad hvorefter det var kaffe.
Derefter foretokes valg på underholdningskomite for neste møte. Valgt blev: Alette Nesje, Agnes Kavli, Edvin Andersen og Knut Olafsen.

Birger Alnes

Den 22 febr 1925 holdtes møte i Veblungsnes Arbeiderforening. Strykemusikken spilte først etpar numre hvorefter der var oplesning av fru Lervik. Derpå blev ordet fritt. Til dirigent valgtes Arne Krogsæter. Der forelå tilbud fra en lærerinne i folkeviseleik som foreningen fant lå så høyt i pris at det avr uantakelig. Derimot oplyste fru Lervik om at hun kunde endel folkeviseleiker og var villig til å lære fra sig til foreningens medlemmer helt gratis. Som undeholdningskomite for neste møte valgtes Agnes Knutsen, Margot Blakset, Johan Fosse, Albert Dupdal.

Birger Alnes.

Den 4. mars 1925 holdtes møte av styret for Veblungsnes Arbeiderforening. Man behandlede kinosaken. Haakon Rømhme redgjorde for i hvilken stand de av bokh. K. P. Torvik til Veblungsnes Arbeiderforening pantsatte kinematografmaskiner er.
Derpå fremla han et overslag over hvad det vil koste å få en av maskinene i driftsmessig stand, hvilke anslagsvis vilde koste kr 500,- i tilfelde kjøpesummerne for den maskinen blir 200,-
Da kinematografmaskinene skal sælges ved off. auksjon imorgen 5. mars bemyndiges formannen å møte ved auksjonen og gi bud på maskinene optil ca. kr 300,- for den ene og ca. 25,- for den andre,
Nestformannen O. G. Tafjord var fraverende.

Birger Alnes.

Den 14/4 - 1925 avholdtes medlemsmøte i Arbeiderfor-. Møtet åpnedes med musik av kvartetten, derefter oplæsning av Knut Olafsen og frk Mjelva. Neste påst på programmet: ordet fritt. I Kinosaken blev diskutert mens man fikk seg en kopp kaffe, efter en del oplysninger av formanden og nogen bemerkninger av Krogsæter med flere blev besluttet: at få aparatet i brukbar stand snarest og senest til høsten. En komite på 3 medlemmer, Krogsæter, Bjørn Huse og Birger Alnes til å ordne med dette.
sak 2. Formande fremkom med en forespørsel fra frk Mynja Alnes om å få leie Arbeiderforeningens lille sal, enst besluttedes ikke at leie bort. Så gik man over til valg på underholdningskomite til neste møte. valgt blev M. Næsje, L. Gridset, Margit Strand og May Røhme.
3. Efter en del diskusjon blev besluttet å insende andragende til Grytten vinsamlag om å bli delaktig i overskud som skal utdeles styret blev pålagt at ordne med dette. Sidste sak angående å holde basar i påsken blev beslutte, til basarkomite blev valgt Bjørn Huse, Kristen Jakobsen, Peder Søvik. Møte slutt.

O. S. Tafjord.

Den 10 aug 1925 holdtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening. Blev enstemmig besluttet å pålegge den nedsatte kinokomite å få kinematografmaskinene i driftmessig stand til markedet i høst. Besluttedes åt foreningen skal drive kinoen sammen med markedskomiteen i leiet lokale og dele nettoinntekten likt.
Ref skrivelse fra brandstyret hvori brandstyret pålegger foreningen å anbringe jernplate på gulvet under komfyren i anden etage samt redningstau fra værelse som vender mot gaten i anden etage og at dette skal være ferdig innen 6 uker regnet fra 14, mai d. a.

H. Sødahl (form.), Birger Alnes (sekretær)

Den 4 sept 1925 holdtes styremøte. Samtlige medlemmer tilstede. Efter anmodning fra markedskomiteen valgtes Birger Alnes til i fellesskap med ett medlem av markedskomiteen å arangere alt vedrørende konoforestillingene i markedet. Til supleant valgtes Bjørn Huse.
Besluttedes å bortleie foreningens lokale til markedskomiteen i markedsuken for en leiepris av kroner 85,- for hele uken.

H. Sødahl (form.), Birger Alnes (sekr)

Den 4 des. 1925 holdtes møte i styret for Vebl.nes Arbeiderforening. Bjørn Huse var fraværende. Besluttedes å sammenkalde medlemsmøte fk. søndag 6. des kl 6. Følgende saker blir å forelegge for medlemsmøtet.
1. Spørsmål om dannelse av en dramatisk klubb inden foreningen.
2. Om dannelse av leikarring inden foreningen.
3. Om å drive kino inden foreningen.
4. Om en tilstelning til intekt for foreningen.
5. Aavelge underholdningskomite for neste møte.

H. Sødahl (form), Birger Alnes.

Den 6 des. 1925 holdtes medlemsmøte i Vebl.nes Arb.forening. Der behandledes:
1. Spørsmålet om dannelse av leikarring inden foreningen. Beslutning: Saken utsettes til neste møte.
2. Om dannelse av en dramatik-klubb. Enstemmig beslutning: Der velges en komite på 3 medlemmertil å forestå dannelse av en dramatisk klubb. Med 14 stemmer blev følgende valgt: Astrid Einang,Martin Jørgensen, og Anton Gridset.
3. Aadrive kino inden foreningen. Blevbeslutt å velge 2 medlemmer til å ordne med alt vedrørende drift av kino inden oreningen: Valgt blev Peder Søvik, med 16 stemmer og Karl Møll med 15 stemmer.
4. Ang. en tilstelning til inntelt for foreningen: Blev besluttet å avholde pakkefest i julen i forbindelse med opførelse av et skuespill m. m. I pakkefestkomiteen valgtes: Alette Nesje, Agnes Kavli, Edvin Andersen og H. Sødahl. Pakkefesten blir å avholde mellom jul og nyttår.
5. Aavelge undeholdningskomite til neste møte. Valgt blev: Sverre Farkvam, Kristen Jakobsen, Astrid Einang og Gudrun Soma.
6. Blev enstemmig ikke å honorere regning fra Arne Krogsæter for arbeide ved istannsettelse av kinoapparatet.

H. Sødahl (form), Birger Alnes.

Aar 1926 den 10. jan. avholdtes generalforsamling i Veblungsnes Arbeiderforening.
1. Formannen oplæste årsberetningen som enstemmig godkjendtes.
2. Regnskapet blev enstemmig godkjendt.
3. Valg på 4 medlemmer av styret istedetfor de uttredende: H. Sødahl, O. G. Tafjord, og Birger Alnes, og en istedet for Bjørn Huse, som er utmeldt av foreningen. De uttrædende nektet gjenvalg. Valgt blev. Magnar Gridseth, Martin Jørgensen, Alette Næsje og Agnes Kavli.
4. Til supleanter valgtes 1. Martin Næsje. 2. Edvin Andersen. 3. Harald Dupdal.
5. Valg på 2 revisorer: Valgt blev H. Sødahl og Johan Fosse jr.
6. Andragende fra Veblungsnes Folkeakademi om å få leie lokalet i 1926 til møter og foredrag efter samme pris som i 1925. Andragende blev enstemmig imøtekommet.
7. Andragende fra Veblungsnes Musikforening om å få leie lokalet på samme betingelser i 1926 som foregående år. Andragendet blev enstemmig imøtekommet.
8. Mot 3 stemmer besluttedes å avholde årsfest. Aarsfesten besluttedes avholdt 23. jan. Besluttedes å henstille til festkomiteen å søke å arangere festen slik at inngangspengene dekker itgiftenrne. Til Festkomite valgtes Martin Næsje, Kristen Jakobsen, Harald Dypdal.
9. Til underholdningskomite for neste møte valgtes: Johan Fosse, Olaf Andersen, Margit Strand og Agnes Knutsen.
10. Regning fra Bjørn Huse for arbeide med kinoapparatet blev enstemmig besluttet ikke honoreret.

H.Sødahl (form), Birger Alnes (sekr)

Den 17 jan.1926 holdtes ekstraordinær generalforsamling i Vebl.nes Arbeiderforening. Der forelå valg av 3 styremedlemer istedetfor Magnar Gridseth, Alette Næsje og Agnes Kavli som har nektet å fungsjere. Magnar Gridset er utmeldt. Valgt blev: L. Næsje med 7 stemmer. Bjørn Alnes med 11 stemmer og Kristen Jakobsen med 7 stemmer, Sidstnevnte efter lodtrekkning med Ludvik Jørgensen, som også hadde 7 stemmer.

H. Sødahl (form), Birger Alnes (sekretær)

Den 18/1 - 1926 avholdtes konstituerende møte av det nye styret i Vebl.nes Arbeiderforening. Som formand valgtes Martin Jørgensen. til nestformand P. Søvik. Kasserer Lars Næsje. Som sekretær valgtes Bjørn Alnes.

Martin Jørgensen, Bjørn Alnes H. Sødahl,
Kristen Jakobsen, Lars Næsje, Peder Søvik.

Den 29de januar 1926 holtes styremøte i Veb.nes Arbeiderforening. Forhandlet blev:
Der besluttedes og holde karneval dem 13de februar til indtekt for Veb.nes arbeiderf. og Veb.nes musikkforening.
Der valgtes to mand til komiteen en fra ver forening fra veb.nes arbeiderforening valgtes Bjørn Alnes.
2). Der besluttedes og kjøpe et nyt lås til fårdøren i arbeiderforeningen likeledes skåte for begge bakdører. Møtet hevet.

Bjørn Alnes, Martin Jørgensen (f. m.)

26 august 1926 avholdtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening. Astyremedlemmene møtt L. Næsje og Peder Søvik. Supleanterne H. Dypdal og E. Andersen møtte. Der forhandledes et andragende fra markedskomiteen om leie av lokalet og kinoaparatet i markedsuken. Det besluttedes bortleid på den måte at nettooverskuddet deles likt på Arbeiderforeningen og markedskomiteen. Møtet hevet.

Peder Søvik, Lars Næsje, Edvin Andersen, Harald Dybdahl.

Den 30-12-26 avholdtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening. Der forhandledes følgende.
Besluttedes innsendt andragende til Grytten elektrisitetsverk i anledning nedsettelse av lysavgiften fra 1/1 1927.
Besluttedes innsamlet de til foreningen hørende musikinstrumenter bestående av 3 fioliner og en fløyte.
I anledning av husleie til festligheter dans og foredrag besluttedes: For hele huset til fest blir leien kr. 15,- samt skal festkomiteen vaske huset rent igjen efter sig. For dans i den store sal betakes kr. 15,- og for foredrag o- l- blir leien kr. 8,-
Efter andragende fra Veblungsnes skiklub om leie av den lille sal stil øvelser for skuespill bortleies denne for kr 1,50 pr øvelse.

Lars Næsje, Kristen Jakobsen, P. Søvik (f.t. formann), Edvin Andersen.

År 1927 Avholdtes generalforsamling i Veblungsnes Arb-forening
1. Formannen opleste årsberetningen og regnskap, som blev enstemmig godkjent.
2. Andragende fra Veblungsnes Musikforening om å leie lokale på samme betimgelse som før. Andragende blev enstemmig vedtat.
3. Andragende fra Veblungsnes forlkeakademi om leie av lokale på samme betingelse som før blev enstemmig vedtat.
4. Ansøkning fra sangforeningen om leie lokale til fest førstkommende lørdag. Blev enstemmig vedtat.
5. Der besluttes å selge musikkintrumenterne, 2 fioliner 1 brach, og 1 fløyte. som enstemmig besluttes og avhende på beste måte.
6. Angående Årsfesten, blev besluttet å svholde lørdag den 23. januar. Festen må minst ha 15 par, og der besluttes å anskaffe en film til underholdning. Til festkomite blev valgt. Edvin Andersen, Sverre Farkvam, Albert Dubdal.
7. Valg av kinokomite: valgt blev Harald Dybdal og Peder Søvik. Der blev enstemmig besluttet å nedsette årskontigenten til 2 kr for herrer og 1 kr for damer. Der blev besluttet at kasereren skal kræve in den gamle kontigent.
8. Der besluttedes å velge 2 man til å kræve in kontigent som kan betales halvårsvis. Valgt blev Johan Strand og Albert Dybdal.
9. Valg på 3 styremedlemmer. Prder Strand, Harald Dybdal, Edvin Andersen.
10. Valg på 3 supleanter. valgt blev. Bastian Olsen, Ludvik Jørgensen og Johan Fosse.
11. Valg på 2 revisorer. valgt blev H. Sødahl og Johan Fosse.
12 Der blev besluttet å anskaffe to blad. Vepsen og Sportsmann.

Edvin Andersen, Lars Næsje, P. Søvik (f.t. formann)

Den 11/1 1927 avholtes møte av de nyvalgt styre i Veblungsnes Arbeiderforening.for at foreta valg av formann, nestformann og sekretæe og kaserer. Som formann valgtes Harald Dybdahl, som nestformann valgtes Bastan Olsen, som sekretær valgtes Edvin Andersen, som kaserer valgtes Lars Næsje.

Harald Dybdahl, Edvin Andersen (sekretær),
Kristen Jakobsen, Bastian Olsen, Lars Næsje.

Den 4-2-1927 avholtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening. Der behandledes følgende.
Der beslutedes å avholde karneval den 19.2.27. Til komite blev valgt. Bastan Olsen og Kristen Jakobsen.
Andragende fra Bryteklubben om leie av lokale til en pris av kr 1,50 hvert møte, blev enstemmig vedtatt. Møtet hevet.

Edvin Andersen (sekretær), Harald Dybdahl, Kristen Jakobsen,
Lars Næsje, Bastian Olsen.

Den 23-2-2927 Avholdtes styremøte i Vebl- Arbeiderforening.
Karnevallet besluttes å avholde den 21-2 isteden for den 19-2. Møtet hevet.

Harald Dybdahl, Edvin Andersen,
Bastian Olsen, Kristen Jakobsen.

Den 20-8-27 Avholtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening. Av styremedlemmene møtte. H. Dybdahl, E. Andersen, L. Næsje, K. Jakobsen, B. Olsen.
1. Der behandledes et andragende fra Markedskomiteen, om leie av lokalet og Kinoaparat på samme betingelser som i fjor. Der blev enstemmig besluttet at nettofortjenesten skal deles ligt mellem Arbeiderforeningen og Marketskomiteen. Og at lokalet bortleies på samme bettingelser som i fjor.
2. Der besluttedes på samme tid at kjøpe fem -5- filmruller.

Møtet hevet. Harald Dybdahl, Edvin Andrsen,
Lars Næsje, Kristen Jakobsen, Bastian Olsen.

Generalforsamling avholtes i Veblungsnes Arbeiderforening den 20-1-1929.
1. Formannen opleste regnskapet og blev enstemmig godkjent.
2. Valg på 3 styremedlemmer valgt blev Sverre Farkvam med 18 stemmer Ole Devold med 17 og Albert Dubdal med 14 stemmer. Av de gamle styre gjenstår E. Andersen og B. Olsen. Valg på 3 supleanter valgt blev O. Andersen som første supleant og Anders Blakseth 2 og Asbjørn Sødahl. Av de gamle styre utgår H. Dybdahl og L. Næsje. Valg på revisorer valgt blev Erling Digernes og Albert Johansen.
3. Valg på en man i kinokomiteen. valgt blev Edvin Andersen.
4 Andragende fra Veblungsnes Misikforening om leie av lokalet på samme betingelser som forige år. blev enstemmig vedtat.
5. Der blev besluttet å avholde karneval i midten av februar. til komite blev valgt Sverre Farkvam og Albert Dybdahl.
Der blev besluttet å avholde årsfest. Det må minst 15 par. for at festen kan bli avholt. Til komite blev valgt. Anders Blakseth, Albert Juel, Ida Andersen og Jenny Kavli. Årsfesten bør arangeres på beste måte, så det blir minst mulig underskud. Ingangspenger på festen sat til kr. 2,50 pr par. Møtet hevet.

Harald Dybdahl, Lars Næsje, Edvin Andersen Bastian Olsen.

Den 4-2-29. Avholtes møte av de nyvalgte styre i Veblungsnes Arbeiderforening for at foreta valg på forman sekretær og kaserer.
Som forman valgtes Edvin Andersen, som nestforman valgtes Bastian Olsen, som Kaserer valgtes Sverre Farkvam, som Sekretær valgtes Ole Devold.
Ansøkning fra leikarringen om leie av lokalet. Leien blev satt til 3 kroner for hver øvelse. Møtet hevet.

Edvin Andersen, Sverre Farkvam, Bastian Olsen, Albert Dupdal, Ole Devold.

Den 25-3-29 avholtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening. Samtlige syremedlemmer møtte, untagen Bastian Olsen.
1. Der behandledes om legning av nytt gulv. Der blev enstemmig besluttet å legge nytt gulv. Møtet hevet.

Ole Devold, Sverre Farkvam, Edvin Andersen, Albert Dypdal.

1930

Generalforsamling avholtes i Veblungsnes Arbeiderforening den 5-1-30.
1. Formanden oplæste regnskapet, som blev enstemmig godkjent.
II. Valg på 3 styremedlemmer, valgt blev A. Juel med 13 st. Olaf Andersen 13 st. E Andersen 12. Som supleanter Håkon Johansen med 8 st. A. Blakseth 6 st.
III. Det blev beslutet å avholde årsfest den 18-1. Til komite blev valgt K. Johansen, G. Heen, H. Johansen M. Haugsvær, Kristine Hansen og Pauline Andersen. Indgangspenger på festen blev satt til kr 2,50 pr par. Det blev beslutet å avholde karneval i mitten av februar. Møtet hevet

Edvin Andersen, Ole Devold, Anders J. Blakseth, Olaf Andersen, Albert Dypdal.

Søndag den 12 januar 1930 avholtes styremøte I Veblungsnes Arbeiderforening, for å foreta valg på formand, kaserer og sekretær.
I. Som formand blev E. Andersen enstemmig gjenvalgt som kaserer blev A. Dybdahl enstemmig valgt som sekretær blev O. Devold enstemmig valgt. Nestformand blev O. Andersen valgt og som styremedlem A. Juel.
II. Det blev besluttet å kjøpe et voltmeter til kinomaskinen. Møtet Hevet

Albert Dypdal, Edvin Andersen, Ole Devold (sekretær), Olaf Andersen, Albert Johansen Juel.


Den 2-2-1930 avholdtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening. Til behandling forelå valg på karnevalskomite, valgt blev; Anders Blakseth og Johannes Heggem.

Albert Dypdal, Olof Andersen, Edvon andersen, Ole Devold, Håkon Johansen.

Søndag den 21-8 avholdtes styremøte i Veblungsnes Arbeiderforening. Det behandledes et andragende fra Markedskomiteen om leie av huset på den betingelse at nettooverskuddet blev likt på markeds-kassen og Veblungsnes Arbeiderforening. Heset fordres leveret renvasket. Enstemmig beslutning. Møtet hevet.

Edvin Andersen, Ole Devold, Alb Dypdal, Olaf Andersen, Albert J. Juel

1931

Søndag den 4. januar avholdtes generalforsamling i Veblungsnes Arbeiderforening.

1. Formanden opleste regnskapet, som blev enstemmig godkjent.

2. Valg på 2styremedlemmer isteden for A. Dybdahl og O. Devold. Valgt blev Kristian Johansen og O. Devold. H. Johansen og Anders Blakseth blev enstemmig gjenvalgt som varamend. Som revisor blev valgt A. Dybdahl og Jacob Jakobsen, enstemmig.

3. Der blev beslutet å avholde årsfest den 17-1 [ 30 års jubileum. (er tilføyd senere)]. Det blev besluttet å innbyde de gjenlevende som var med å stifte foreningen. Likeledes blev det besluttet å ha frukt på festen. Det blev besluttet at man ikke har anledning til å innbyde noen utenom skolekredsen. Til komite blev valgt; Albert Dybdahl, Olaf Andersen, Jacob Jakobsen, Gudrun Hansen, Magnhild Wiik, Synnøve Heggem.

4. Det blev besluttet å avholde karneval i midten av februar.

5. Det blev besluttet å velge 3 mand til å skrive en avis til årsfesten. Valgt blev; Kristian Johansen, Johannes Heggem og Anders Blakseth.

Møtet hevet. Ole Devold, Albert Juel, Edvin Andersen, Albert Dypdal, Olaf Andersen.

Umiddelbart etter generalforsamlingen blev det avholdt styremøte av det nye styret for å foreta valg på formand, kasserer og sekretær. Som formand blev Albert Juel enstemmig valgt, som kasserer blev valgt Ole Devold, som sekretæe blev valgt Kristian Johansen, som nestformand blev valgt E. Andersen, som styremedlem Olaf Andersen.

Møtet hevet. Ole Devold, Edvin Andersen, Kristian Juel Johansen, Olaf Andersen, Albert J. Juel.

Styremøte avholdtes 26/1 til drøftelser av finansspørsmålet angående radio, som blev besluttet kjøpt 25/1 av samtlige medlemmer.

Besluttet blev:

1. Å søke markedsstyre om et lån på 350 kr. - trehundrede og femti kroner - som garanti stilles Radioapparatet og 2nen prioritet i foreningens lokale. Ifall ikke.

2. Å søke Grytten og Voll's sparebank om et lån stort 650 kr. - seks hundrede og femti kroner - til innfrielse av det gamle lån stort 300 kr. - tre hundrede kroner samt til betaling av radioapperatet.

3. Å kjøpe 100 stk medlemskort.

4. Å kjøpe meterial til kjøkkenbenk. Arbeidet utføres frivillig av medlemmer.

Kristian Juel Johansen, Ole Devold, Edvin Andersen, Albert J. Juel, Olaf Andersen.

3 - 2 blev underskrevet en kontrakt, hvor Veb. Arb. for e?å betale til Markedsstyret Kontant 120 kr samt pr måned 20 kr for den Kjøpte radio. Som muntlig forbeholdelse er at kun styret har rett til å behandle radioapperatet.

K. J. Johansen.

8 - 2 blev besluttet karneval til avholdelse den 21 feb. samtlige tilstedeværende medlemmer stemte for. Til komite blev valgt E. Digernes, A. Juel, Marg. Haugsvær og Mar Setnes.
Enstemmig: foreningens medlemmer betaler en radioavgift for feb. 0,25 kr.
Ingen adgang uten fremvisning av medlemskort.

K. J. Johansen.

15/2 bestemt å velge en Programkomite for Radioen. Valgt blev: Manghild Wiik, Adolf Horgheim, Johannes Heggem.
Åpent Tirsdag og Torsdag.

Til oplesning neste gang K. Johansen

Generalforsamling avholdtes 10 Januar 1932 i Veb. Arb. for.

1. Formannen opleste regnskapet som blev enstemmig godkjent.

2. Enstemmig besluttet å benytte $ 11 forandret. 1913 til valg av formann.

3. Valgt til formann blev Olaf Andersen med 13 st.

4. 2 styremedlemmer. E. Heen 9 st. H. Johansen med 6 st. efter lodtrekning med L.Heggem. Til varamenn L. Heggem og A. Sødahl. Revisor A. Dypdahl og A. Juel.

5. Besluttet avholde årsfest 16 jan. Komite: J. Haugsvær, K. Hansen, B Setnes, A. Sødahl, A. Juel og E. Andersen.

6. 18 mot 10 ste. besluttet at kun medlemmer har adgang til festen.

Møtet hevet. E. Andersen, Olaf Andersen, Alb. Juel, Ole Devold, K. J. Johansen.

Umiddelbart efter generalforsmlingen valgte styretinnen sin midte. Næstformann: K. Johansen, Kaserer O. Devold, Sekretær H. Johansen, Styremedlem E. Heen.

Ole Devold, K. Johansen, Olaf Andersen, Håkon Johansen, E. Heen.

Ekstraordinær generalforsamling avholdtes i Arbeiderforeningen den 10 januar. Det blev besluttet at medlemmene har anledning til å be hvem som helst i også utenom skolekretsen.

Olaf Andersen.

Generalforsamling avholdtes i Veblungsnes Arbeiderforening 8 januar 1933.

1. Formannen opleste regnskapet som blev enstemmig godkjent.

2. Årsfesten besluttedes avholdt lørdag 21 januar. Til komite valgtes K. Frithjofsen, V. Blakseth og Ellen Blakseth.

3. Besluttedes p nedsette en komite til å undersøke kjøp av en grammofon. Valgt blev Helge Heen og Ole Devold.

4. Forslag fra K. Johansen om å la Veblungsnes Arbeiderforening gå inn i Veblungsnes Arbeiderungdomslage.
Forslag fra S. Rotevatn om ikke å la Arbeiderforeningen gå inn i Arbeiderungdomslaget men fortsette i samme virksomhet.

Første forslag blev vedtatt med 21 stemmer mot 10 stemmer.

Blev besluttet at i tilfelle opløsning tilfaller ikke lagets eiendeler fylkes-(krets) organisasjonen, men blir stedets eiendom. Denne paragraf kan ikke forandres.

Møtet hevet. Ole Devold, Olaf Andersen, Kristian Juel Johansen, Håkon Johansen.

Ekstraordinær generalforsamling avholdtes i Veblungsnes Arbeiderforening den 2te febr. 1933. Til behandling forelå:
Forige generalforsamlings lovlighet ved å la Vebl. Arb. for. gå inn i Vebl. arb. ungdomslag, hvilket blei erklært ugyldig.
Deretter foretokes valg på formann. Foreslått blev J. Vold og E. Andersen. Valgt blev E. Andersen med 32 stemmer. J. Vold fikk 22 st. Derpå valgtes to styremedlemmer. Valgt blev A. Dypdahl 32 st. og K. Johansen 30 st. Varamann blev J. Vold og L. Heggem. Til Revisor valgtes enstemmig O. Devold og P. Solem.

Godkjendt Olaf Andersen, Ole Devold, Kristian Juel Johansen, Erling Heen, Håkon Johansen.

Konstituerende styremøte avholdtes i Veblungsnes Arbeiderforening den 11 febr. 1933 for å foreta valg på næstformann, kasserer og sekretær. Valgt blev:
Albert Dypdahl, næstformann.
Kristian Juel Johansen, kasserer.
Håkon Johansen, sekretær.
Erling Norodd Heen, styremedlem.

Besluttedes å avholde karneval den 25 febr. Til komite valgtes Bjarne Blakseth og Ståle Rotevatn.

Møtet hevet Håkon Johansen, Edvin Andersen, formann.

År 1934 den 14 januar avholdtes ordinær generalforsamling i Veblungsnes Arbeiderforening. Formannen opleste beretning og regnskap som blev enstemmig godkjendt. Som formann blev Edvin Andersen valgt (gjenvalgt) med 10 stemmer dernest hadde Olaf Andersen og Kristian Juel Johansen ver sine 4 stemmer . Som styremedlemmer blev valgt Sigurd Seljevold med 14 stemmer og Petter Heen 16 stemmer. Kristian Johansen 14 stemmer, som varamænd blev valgt Olaf Andersen og Ingeborg Heggem. Det blev besluttet å avhplde årsfest Årsfesten blir å avholde 3 uker fra i dag (den 14 januar) aftenens kost skal være smørebrød og bløtkaker. Som festkomite blev valgt; Erling Heen Jarle Sødahl, J. Vold, Ingeborg Heggem Andrea Monsås og Adelheid Wester Falk. Det blev pålagt styret å inkjøpe sjakk og dambrikker og brett samt et kurongbrett. Forslag om å opta lagsarbeidet i gjen blev vedtatt med 14 stemmer. Et forslag fra Helge Heen om revidering av foreningens lover blev besluttet med 14 stemmer. Til komite blev valgt Sigurd Seljevold, Johan Vold og Edvin Andersen. Til revisor blev valgt: Helge Heen og Albert Juel Johansen.

Møtet hevet. Godkjent Edvin Andersen, Peter O. Heen.

Konstituerende styremøte avholdt i Veblungsnes Arbeiderforening den 17 - 1 - 1934 for å foreta valg på nestformann sekretær og kaserer. Som nestformann valgtes. Sigurd Seljevold, Sekretær valgtes Petter Heen, Kaserer valgtes Kristian Juel Johansen.

Edvin Andersen formann, Albert Dypdal, K. J. Johansen, Peter Heen, Sigurd Seljevold.

Styret i Veblungsnes Arbeiderforening holt møte søndag 2 - 12 - 34. Av styret var fremmøt E. Andersen, K. J. Juel, A. Dybdal og P. Heen. Hvor de drøftet utfordringen i den igangsatte kronerulling til folkebadet. De kom til de resultat at de ikke likte slike tvangsforanstaltninger. Det blev snakket om at foreningen heller skulle gi et beløp, og man samledes om 25 kr. - femogtyvekroner, som blir at forelegge på neste medlemsmøte til avgjørelse.

P. O. Heen

Den 9 - 12 avholdt Veblungsnes Arbeiderforening medlemsmøte. Til behandling forelå utfordringen i kronerulling til folkebadet. Det blev satt under avstemning om vi skulde godta utfordringen. Vilket blev nedstemt. Styret hadde satt frem forslag on å gji 25 kr. femogtyvekroner til badet, vilket blev godtatt mot 4 stemmer. Dblev snakketom at foreningen skulde forsøke å få nye lokaler. Gamlevakta var sterkt påtale, men man mente dewt blev for dyrt å innrede denne. Formanden skulde imidlertid høre vad Banken vilde ha for vakte.

P. O. Heen.

Den 13 - 1 - 35 AvholdtVeblungsnes arbeiderforening årsmøte. Formannea ønsket de møteverende velkommen. Regnskapet blev oplest og godkjent. Man gikk så over til valg. Ole Devold blev valgt til formann med 6 stemmer. Peter Heen fikk 4 stemmer. Til styrmedlem blev Albert Juel valgt. Som varaformand for styret blev Ingeborg Heggem og Anna Hansen valgt. Edvin Andersen og Johan Soma blev valgt som revisorer, med frk. Kristine Johansen og Paul Pedersen som varamend. Det blev utsat til neste møte om det skal hvere årsfest. Revideringen av foreningens lover blev utsat til neste møte.
Det blev foreslått at foreningen skulde kjøpe kopper, kokekar og 15 stoler. Dette blev enstemmig besluttet. Kristian Johansen kom med henstilling om at V. A. U. L. kunde få overlatt å holde karneval i - år. Peter Heen kom med motforeslag: foreningen holder karneval selv. Johansens forslag blev nedstemt. Det fikk 3 stemmer Heens forslag fikk 6 stemmer.
Odd Farkvam betalte sin kontigent med et skjakkspill. Det blev bestemt at lokalet skulde stenges kl 1/2 11 om hverdagene og kl 11 lør- og og søndagen.

Møtet slutt Peter Heen.

Konstituerende styremøte holtes 20 - 1 - 35. Av styremedlemmene var Seljevold fraverende. Frk. Heggem møtte istedet. Man foretok valg på det øvrige styre. Kasserer blev valgt Peter Heen. Sekretær A. Juel, nestformannd S. Seljevold. Styremedlem K. Johansen. Det ble fastsatt husleie for kommende år. Almindelig møter kr. 1,20 enkroneog femtiøre. Fordrag 5 kr - femkroner. Foredrag med kontigent, kinoforestillinger, konsert, kr 10,- Basar for en dag kr 10,- for to dager 16 kr. Dans kr 10,- fester kr 15,- For lillesalen kr. 0,75.
Ved leie erstattes beskadiget eller knuste ting med tingens verdi. Albert Juel blev pålagt og kjøpe kopper og kar samt 15 stoler.

Møtet hevet. Ingeborg Heggem, Ole Devold, Alb. J. Juel, Kristian Juel Johansen, Peter Oddvin Heen.

Den 20 januar avholdtes medlemsmøte i Veblungsnes Arb. forening til behandling forelå årsfesten 1935. Kristian J. Johansen's forslag om utsettelse av årsfesten blev enstemmig vedtatt.

Møtet hevet. Alb. J. Juel sekr. Godkjent Ole Devold.

Styremøte blev holdt i V. Arb. forening mandag 11/2 - 35. Til behandling fårelå: Karnevalet 1935.
Det blev enstemmig besluttet å avholde karnevalet lørdag 16/2 - 35 Entre kr 1,00. Resturang.

Møtet hevet Alb.J. Juel sekr. Godkjendt. Ole Devold p. t. form.

Styremøte blev avholdt i Veblungsnes Arbeiderforening 30 oktober 1935. Til behandling Forelå:
1. Avsøkning frå V. Arbeider Undomslag om tillatelse å anbringe et arkiv- og bibliotekskap på scenen i foreningens lokale.
Ansøkningen blev enstemmig imøtekommet på betingelse: Hvis foreningen finner plassen for trang må skapet flyttes til en annen plass i foreningen lokale.
2. Ansøkning fra V. Musikkforening om nedsettelse av husleien.
Ansøkningen kan desverre for tiden ikke imøtekommes.

Møtet hevet. Alb. J. Johansen sekretær. Ole Devold.

Styremøte blev avholdt i V. Arbeiderforening 10 november 1935.
Det blev besluttet å vaske ned hele huset. Formannen ordner alt vedrørende på beste måte.

Møtet hevet. Alb. J. Juel sekretær. Gokjendt. Ole Devold form.

Den 5 januar 1936 blev avholdt generalforsamling i Veblungsnes Arbeiderforening. Formannen ønsket alle velkommen, og opleste årsberetningen som blev enstemmig godkjendt. Kassereren leste op regnskapet, som gogkjendtes enstemmig.
Som formann blev valgt Alb Juel med 6 stem. Som styremedlemmer blev valggt Johan Vold og Olv Wiik med 6 stemmer og Helge F. Heen etter loddtrkning. Som varamann blev valgt Edvin Andersen og S. Seljevold. Som revisorer blev enstemmig valgt Peter O. Heen og Einar Sødahl.
En ansøkning fra Veblungsnes Musikkforening om nedsettelse av husleien for sine øvelser blev enstemmig avslått.
Det blev besluttet å avholde årsfest den 18 januar 1936., minimum 15 par. Styret velger komite.
Styret undersøker om kjøp av en støvsuget.

Møtet hevet Alb. J. Juel sekreter. Ole Devold p. t. form. Sigurd Seljevold, Peter Heen.

Konstituerende styremøte i Vebl. arb. forr. holdtes den 9/1 - 36. Der foretokes valg på det øvrige styre.
I. Til sekretær blev valgt Ole Devold, til kaserer blev valgt Olaf Wiik, til nestformann valgtes Helge Heen og styremedlem J. Wold.
II. Det blev besluttet å sette opp til anbud om innstalering av luftventilasjon i lokalet.
III. Som festkomite for årsfesten blev valgt: E. Andersen, H. Johansen og P. Heen, varamann G. Soma.
IIII. Der blev pålagt formannen å føre journal over hver gang huset blir bortleid.

Møtet hevet Ole Devold sek.

Generalforsamling i Veblungsnes arbeiderforening blev avholdt den 14de mars 1937. Som medlemmer står kun styret.
I. Da regnskapet ikke var revidert, blev det besluttet å behandle dette på et senere møte.
II. Generalforsamlingen bevilget formannenet beløp for vedlikehold i året 1936 stort kr. 35.- fem og tredve kroner.
III. Det blev besluttet å pålegge kassereren å få inn utestående fordringer.
IIII. Derefter foretokes valg. Til formann blev valgt Ole Devold med 3 stemmer, A. Juel fikk 2 st. Som styremedlem blev valgt A. Juel.

Møtet Hevet. Ole Devold.

Konstituerende styremøte i "Arbeideren", tirsdag den 7. september 1937. Tilstede var: Ole Devold, Johan Wold, Olaf Wiik, H. Frode Heen.
I. Blev foretatt valg på nestformann, valgt blev A. Jul Johansen. Som kkasser blev valgt: Olaf Viik, og som sekretær: H Frode Heen.
II. Kassereren, O. Viik, refererte regnskapet for 1936 som balanserte med 95,84. Videre blev refert utestående fordringer på: Asbjørn Sødahl, stor kr.20,-, V. a. u. l. kr. 25,-, Gryttens herredsparti av D. n. a.,kr 1,50, Vebl. markedskomite, kr. 2,-, Veblungsnes Musikkforening, husleie 1935, kr 86,00, 1936, kr. 82,50, 31. des 1935, dans, kr. 10,-, 1937, basar to kvelder 13 -14. febr. kr 16.-, tilsammen kr 194.50. Utestående fordringer kr. 243,00.
Vedtal: Samtlige poster må innbetales innen 15. oktober 1937, fremtidig leie må betales kvartalsvis. Utleie til møter og, eller, øvelser blir å nekte inntil forpliktelsene er opfyllt, og leiekontrakt utferdiget.
III. Blev vedtatt ikke å leie ut kjøkkenet, uten i forbindelse med fester. Blev vedtatt å foreta reparasjon av kloakken og kjøkkenbenken, og spisekammerdøren. Blev vedtatt å olje gulvet i storsalen. Blev vedtatt å kjøpe rist og stein til ovnen i 1. etasje.
IV. Blev vedtatt å selge radioapparatet.

Møtet hevet. H. Frode Heen, Ole Devold, Olaf Wiik, Johan Wold, Alb. J. Juel.

Styremøte blev holdt den 20. oktober i "Arbeideren", samtlige styremedlemmer møtte.
I. Forelå søknad fra Veblungsnes musikkforening om at fristen for skyldig husleie må bli utsatt til den 30. ds. Vedtak: søknaden innvilges.
II. Forelå søknad fra Veblungsnes a. u. l. om at fristen for inbetaling av restgjelden på husleien må bli utsatt til utgangen av denne måned. Vedtak: søknaden innvilges.
III. Blev vedtatt å sett husleien for kino i markedsuken til kr. 75,00 kroner fefog sytti.

Møtet hevet H. Frode Heen. sekr

Generalforsamling blev holdt den 12. jan. 1938. i Arbeiderforeningen. Samtlige medlemmer møtte.
Kassereren refererte regnskapet som var revidert av Bj. Blakset. Regnskapet viste en inntekt på kr. 541.09, og en utgift kr. 424,68, i kassen kr. 66,41. Utestående fordringer beløper sig til kr. 330,10. Regnskapet blev enstemmig godkjent.
Valg: Som formand blev valgt: Olaf Wiik, fung. formann frabad sig bestemt gjenvalg. Som styremedlemmer blev valgt, de uttredende.
Eventuelt.
I. Det blev enst. vedtatt å kjøpe øks og sag.
II. Det blev enst. vedtatt å kjøpe 6 koppehanduker.
III. Mot 1 st. blev vedtatt å kjøpe brødkniv.
IV. Generalforsamlingen bevilget formannen et beløp for vedlikehold i året 1937, stort kr. 40,- kronerførti 0/00.

Møtet hevet. H. Frode Heen, Ole Devold, Johan Wold, Alb. J. Juel.

Konst. styremøte blev holdt den 29de mars 1938 i Arbeiderens lille sal. Tilstede var Olav Wiik, Alb.J. juel, Ole Devold, Johan Woll.
I. Blev foretatt valg på næstformann, valgt blev Johan Woll. Som kasserer blev valgt Alb.J. Juel. Som sekretær Ole Devold.

Ole Devold.

Generalforsamling blev holdt den 14 feb. 1939 i rbeiderforeningen. Samtlige medlemmer møtte, untagen Helge F. Heen som er bortreist. Kassereren refererte regnskapet som var revidert av Henry Hansen. Regnskapet viste en inntekt på kr. 654,76, og en utgift på kr. 294,52, i kassen 360,24.. Utestående fordringer 134,40 kr. Regnskapet blev enstemmig godkjent.
Valg: Som formann blev valgt: Johan Vold med 3 stemmer, Olaf Wiik fikk 1 stemme. Som kasserer blev valgt Alb. J. Juel med 3 stemmer Olaf Wiik fikk 1 st. Som nestformann blev valgt Olaf Wiik. Til sekretær blev valgt Ole Devold.
Eventuelt.
I. Generalforsamlingen besluttet at husstyret er fritatt for kontingent intil foreningsvirksomheten blir gjenoptatt
II. Det blev enst. vedtatt å bevilge formanden et beløp for vedlikehold i året 1938, stort kr. 40,- kr.førti 0/00.
III Det blev besluttet å kjøpe en støvsuger.
IIII. Det blev besluttet å fastsette husleien således: Alm. møte kr. 2,00 tokroner =/00. V. M. F. kr. 1,50 enkronefemtiøre. Fordrag uten entre kr. 5,00 femkroner 0/00. Foredrag med entre kr. 10,00 tikroner 0/00. Kinoforestilling, konsert kr. 12,00 tolvkroner 0/00. Dans kr 10,00 tikroner 0/00. Basar for 1 kveld 10,00 kr kronerti 0/00. Basar for to kvelder 16,00 kr. kronerseksten 0/00. Basar for 3 kvelder 24,00 kr. kronerfireog tyve 0/00. Lille sal kr 0,75 75øre. Sene kr 1,00 enkrone 0/00. Fest kr. 15,00 femtenkroner 0/00. Fest to kvelder kr. 25,00 femogtyvekroner 0/00

Møtet hevet. Ole Devold, Albert J. Juel, Johan Wold, Olaf Wiik.

Generalforsamling blev holdt i Arb. foreningen den 18/2 - 1940, samtlige medlemmer møtte untagen H. F. Heen som er bortreist. Kassereren refererte regnskapet som viste en kassabeholdning på kr. 72,10 ??? toog sytti-tiøre, Utestående fordringer kr 233,65, to hundrede tre og tredve kroner fem og seksti øre.
I. Valg og konst.sj. Som formann blev valgt Alb. Juel med 3 st. Som kasserer blev valgt Olaf Wiik, nestformann J. Vold, sekretær O. Devold.
II. Eventuelt: Det blev besluttet å fastsette husleien således: Foredrag uten entre kr 6,- seks kroner. Foredrag med entre kr. 10,- ti kroner. Dans, kino, konsert kr. 12,- tolv kroner. Basar 1 kveld kr 10,- ti kroner, 2 kvelder kr. 16,- seksten kroner, 3 kvelder kr. 24,- fire og tyve kroner. Store sal kr. 3,- tre kroner. Lille sal kr. 1,50 en krone femti øre. Musikkøvelse kr 2,- to kroner. Fest en kveld kr. 15,_ femten kroner, to kvelder 25,. fem og tyve kroner.
Det blev besluttet å bevilge form. et beløp for vedlikehold i året 1939 stort kr. 40,- førti kroner. Innkjøpt en dagbok kr 2,20.

Møtet hevet. Ole Devold.

Den 28/4 - 41 holtes årsmøte i Veblungsnes arbeiderforening, samtlige medlemmer møtte. Foreningens totale eiendom gikk under krigsoperasjonen 1/5 - 40 tapt. Kassereren referete regskapet som viste en kassabeholdning på kr. 13,24 Tretten kroner 00/24 øre. Ikke revidert.
I. Valg: Styret blev i sin helhet gjenvalg.

Møtet hevet. Ole Devold.

1959

Den 30 mai 1959 holtes ordinært årsmøte i Veblungsnes Arbeiderforening, møtet ble holdt hos Alb. Juel. Tilstede var: Alb. Juel form, J. Vold nestform, H. F. Heen styremedl. og O. Devold sekretær. Kassereren Olaf Wiik er fraflyttet stedet, og kunne ikke møte. Dette er det første møte av foreningens styre, som er holdt siden 28 april 1941. I tiden 1941 - 1959 har form. Alb. Juel ført foreningens korespondanse vedrørende krigsskadetrygden og andre ting.
Foreningens status pr. 1/1 - 1959 ser slik ut:
I. I grytten og Voll sp.bank kr 3364,21 som er erstatning for løsøre. Renter er her tillagt beløpet.
II. Siste krigsskadebevis av 29 august 1950 utgjør kr 13350,00.
III. Det ble diskutert eventuelle muligheter for reising av nytt hus- og ble da besluttet å sette sig i forbindelse med Statens ungdoms og idrettskontor, med henblikk på å få tak i statutter for samfunnshus, og standardtegninger for et sådant. Størelse beregnes til ca. 300 sitteplasser.
IIII Valg: Styret konstituerte seg slik: Form. Alb. Juel, nestform. J. Vold, kass. H. F. Heen, sekretær O. Devold.

Møtet hevet. Ole Devold, Albert Juel, Johan Wold, H. Frode Heen.

Styremøte holtes i Veblungsnes arb.for. lørdag den 24 oktober 1959. Det ble da enstemmig besluttet å kjøpe tomt til nytt forsamlingshus. Efter forutgående samtale mellom selgeren Ø. Krogseter og foreningens nestformann Hr Johan Wold, var disse blitt enige om et beløp, stort kr 5000,- femtusenkroner, Tomtens størrelse er 1 mål, og ligger mellom Erdal trikotasje og kommunens tomt til brannstasjon.

Møtet hevet: Ole Devold.

Styremøte i Vebl.nes arb.for. holtes onsdag 28/10 - 1959 hos form. Alb. Juel. Det besluttedes å gi form. Alb. J. Juel og kassereren H. Frode Heen fullmakt til å underskrive Kjøpekontrakt, skjøte og panteobligasjon med Ø. Krogseter, til kjøp av tomt i Kolstadgt. Vebl.nes. Panteobligasjonen luder på kr 2000.- to tusen kroner. Kassereren H. Frode Heen ble gitt fullmakt å heve bankinnskuddet stort 3364,21. tretusen-trehundrede og sekstifire kroner og 00/21 øre.

Møtet hevet: Ole Devold.

Arbeidsutvalget for forsamlingshus og forlkebad på Veblungsnes, sammenkalt av Veblungsnes Arbeiderforening, hadde møte hos Albert Juel 25/1 - 60. For sykepleierforeningen møtte Lina Rasmussen, for husmorlaget Kirsten Farkvam, for musikkforeningen Kristian Haugen, for fotballklubben Magnar Grovahagen, for Arbeiderforeningen Johan Woll, Helge Heen og Albert Juel.
Formannen ønsket velkommen og forela Arbeiderforeningens ønskemål, tomtekjøp og krigsskadetrygd. Alle møtedeltagerene uttalte sin forenings interesse i gjenreising av lokale.
I. Det blev besluttet å forsøke å gjenreise et tidsmessig forsmlingslokale til felles formål på Veblungsnes med folkebad (badstue), en stor sal, liten sal til møter og musikkøvelse, biblioteksal, kjøkken e. t. c. STorsalen bør være ca 180 m2. Foreløbig ønskemål er: opføres i en etasje med betongtak for eventuell påbygging senere.
II. Utarbeide finansieringsplan, søke om Nasjonalhjelpens avsatte midler, og eventuelt husbanklån.
III. Som formann i arbeidsutvalget blev enstemmig valgt Kristian Haugen, nestformann Helge F. Heen, kasserer Magnar Grovahagen, medlemmer Lina Rasmussen og Kirsten Farkvam.
IV. Møtedeltagerne enedes om:
å fremskynde arbeidet da stedet mangler brukbart lokale til felles formål,
å være behjelpelig med forberedende arbeider så at formannen ikke blir belastet med alt arbeidet.

Møtereferent Albert Juel.

Slutt på protokollen

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97